• Chức năng nhiệm vụ

  • 17:27 12-08-2021

  - Chức năng:

  + Tổ chức các hoạt động nghiên cứu về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, toán học và công nghệ của các giảng viên, nghiên cứu viên tại Trường; triển khai kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường; tư vấn các tổ chức, cá nhân trong Trường đẩy mạnh hợp tác và hội nhập về nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

  + Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài trường phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; thực hiện dịch vụ đối với hoạt động quản lý các chương trình, dự án, nhiệm vụ liên quan đến hợp tác nghiên cứu về khoa học và ứng dụng.

  + Trực tiếp triển khai một số chương trình, dự án, nhiệm vụ liên quan đến hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

  -  Nhiệm vụ:

  + Nghiên cứu để hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

  + Thực hiện các dịch vụ sau đối với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế về nghiên cứu khoa học và ứng dụng:

  - Tư vấn chính sách và cơ chế quản lý khoa học của các nước trên thế giới.

  - Cung cấp thông tin tư vấn về các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ và ứng dụng trong nước và thế giới.

  - Tổ chức đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan đến các hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và ứng dụng.

  - Tư vấn, hỗ trợ hình thành các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ hợp tác về khoa học và ứng dụng.

  - Tổ chức các sự kiện khoa học và ứng dụng.

  + Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường vận hành, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu khoa học và ứng dụng trong nước và quốc tế (các chuyên gia khoa học trong nước và quốc tế, tổ chức khoa học trên thế giới, thông tin giới thiệu về các công nghệ trên thế giới,…).

  - Tìm kiếm, giới thiệu và liên kết các đối tác khoa học và ứng dụng trong Trường với các nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học xuất sắc trên thế giới; các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học ở nước ngoài để thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ liên quan đến hợp tác quốc tế về khoa học và ứng dụng.

  - Hỗ trợ tìm kiếm, giải mã, tiếp thu công nghệ từ các trường đại học trong nước và nước ngoài vào Trường, vào Việt Nam.

  - Thực hiện dịch vụ quản lý và trực tiếp triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ liên quan đến hợp tác về khoa học theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 hoặc theo nhu cầu của các tổ chức và cá nhân.

  - Tăng cường hoạt động hợp tác với các tổ chức xúc tiến, thúc đẩy hội nhập và quốc tế hóa về khoa học và ứng dụng trên thế giới; tìm kiếm khai thác các nguồn lực để phát triển hội nhập khoa học và ứng dụng của cộng đồng khoa học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  - Quản lý trang thiết bị, tài sản, con người của Viện theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2.