Phòng Đào tạo

 • Cơ cấu tổ chức

  Trưởng phòng:
  PGS.TS. Phùng Gia Thế

  Phó Trưởng phòng:
  Ths. Đỗ Chí Nghĩa
  ThS. Đinh Anh Dũng

  Tổng số cán bộ của đơn vị : 11. Trong đó : TS: 01 GV: 01; NCS: 03; ThS: 10; CVC: 02; CV: 06