Vật lý lý thuyết (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết và vật lý toán (Theoretical and
  Mathematical physics)
  Mã số: 8 44 01 03
  Đơn vị quản lý: Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý
  Các ngành dự thi
  -  Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Cử nhân Vật lý
  Sư phạm Vật lý
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  SP Vật lý - KTCN,
  SP Vật lý – Tin học,
  Vật lý kỹ thuật,
  Khoa học vật liệu,
  Công nghệ hạt nhân


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH