Toán Giải tích (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo Toán giải tích: (Analysis Mathematics)
  Mã số: 8 46 01 02
  Đơn vị quản lý: Bộ môn Toán giải tích - Khoa Toán
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Toán học,
  Sư phạm Toán học
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  Toán ứng dụng,
  Toán cơ (cũ: SP Toán-Tin; SP Toán-Lý; CN Toán-Tin; CN Toán cơ)Toán – Tin học


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 


  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.