Sư phạm Vật lý dạy bằng Tiếng anh

 • Mã ngành: D140209
  Khoa đào tạo: Khoa Vật lý

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 150 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 38 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 13 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 57 tín chỉ
  Bắt buộc: 53 tín chỉ
  Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 37 tín chỉ
  Bắt buộc: 33 tín chỉ
  Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH