Quản lý Giáo dục (Thạc sĩ)

  • Chuyên ngành đào tạo: Quản lí giáo dục
    Mã số: 8 14 01 14
    Đơn vị quản lý(ghi Bộ môn và Khoa): Phòng Sau đại học
    Các ngành dự thi
    - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
    CN Quản lí giáo dục
    - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
    CN các ngành khoa học giáo dục; CN quản lý, quản trị


    KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.