Ngành Việt Nam học

 • Mã ngành: D220113
  Khoa đào tạo: Khoa Ngữ văn

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 8 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 62 tín chỉ
  Bắt buộc: 44 tín chỉ
  Tự chọn: 18 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 32 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH