Ngành Sư phạm Vật lý

 • Mã ngành: 7140211
  Khoa đào tạo: Khoa Vật lý

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ135 (Không tính học phần: GDQP - AN 08 tín chỉ, GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương:  22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 13 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 56 tín chỉ
  Bắt buộc: 52 tín chỉ
  Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 37 tín chỉ
  Bắt buộc: 35 tín chỉ
  Tự chọn: 02 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ
  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.