Ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao

 • Mã ngành: D140209
  Khoa đào tạo: Khoa toán

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 147
  (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương:
  30 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73 tín chỉ
       + Khối kiến thức của nhóm ngành:
       + Khối kiến thức chuyên ngành:
        Bắt buộc:
        Tự chọn:
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm:
        Bắt buộc:
        Tự chọn:
  42 tín chỉ
  31 tín chỉ
  26 tín chỉ
  5 tín chỉ
  37 tín chỉ
  33 tín chỉ
  4 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH