Ngành Sư phạm Tin học

 • Mã ngành: 7140210
  Đơn vị đào tạo: Viện CNTT

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 10 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 59 tín chỉ
  Bắt buộc: 43 tín chỉ
  Tự chọn: 16 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 37 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.
   
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.