Ngành Sư phạm Tiếng Anh

 • Mã ngành: 7140231
  Khoa đào tạo: Khoa Ngoại ngữ

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 68 tín chỉ
  + Khối kiến thức Tiếng: 48 tín chỉ
  + Khối kiến thức Ngôn ngữ: 12 tín chỉ
  + Khối kiến thức Văn hóa - Văn học: 08 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 38 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.