Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

 • Mã ngành: D220204
  Khoa đào tạo: Khoa Ngoại ngữ

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 74 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 64 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 10 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 28 tín chỉ
  Bắt buộc: 22 tín chỉ
  Tự chọn: 6 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH