Ngành Ngôn ngữ Anh

 • Mã ngành: D220201
  Khoa đào tạo: Khoa Ngoại ngữ

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130
  (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), 
  trong đó:
    - Khối kiến thức đại cương:21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ
       + Khối kiến thức của nhóm ngành:
       + Khối kiến thức chuyên ngành:
        Bắt buộc:
        Tự chọn:
  - Khối kiến thức nghiệp vụ:
        Bắt buộc:
        Tự chọn:
  58 tín chỉ
  8 tín chỉ
  4 tín chỉ
  4 tín chỉ
  36 tín chỉ
  32 tín chỉ
  4 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH