Ngành Giáo dục Tiểu học

  • Mã ngành: 7140202
    Khoa đào tạo: Khoa Giáo dục tiểu học

    Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
    GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
    - Khối kiến thức đại cương: 22 tín chỉ
    - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 46 tín chỉ
    + Khối kiến thức của nhóm ngành: 14 tín chỉ
    + Khối kiến thức chuyên ngành: 32 tín chỉ
    Bắt buộc: 24 tín chỉ
    Tự chọn: 8 tín chỉ
    - Khối kiến thức nghiệp vụ: 60 tín chỉ
    Bắt buộc: 58 tín chỉ
    Tự chọn: 02 tín chỉ
    - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


    KHUNG CHƯƠNG TRÌNH