Khoa Giáo dục thể chất

Ngành Giáo dục Thể chất

 • Mã ngành: 7140206
  Khoa đào tạo: Khoa Giáo dục thể chất

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 120 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 18 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 38 tín chỉ
  Bắt buộc: 28 tín chỉ
  Tự chọn: 10 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 35 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

Giới thiệu Ngành Giáo dục thể chất
Bài viết: Giới thiệu ngành Giáo dục thể chất
Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục thể chất
Mô tả: Chuẩn đầu ra ngành ...
Chuẩn đào tạo ngành Giáo dục thể chất
Mô tả: Chuẩn đào tạo ngành Giáo dục thể chất
Khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất