Ngành Giáo dục Mầm non dạy học bằng Tiếng Anh

 • Mã ngành: 7140201
  Khoa đào tạo:
  Khoa Giáo dục mầm non

  *Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 150 (Không tính học phần: GDQP - AN 08 tín chỉ, GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 37 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 59 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 17 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 42 tín chỉ
  Bắt buộc: 32 tín chỉ
  Tự chọn: 10 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 47 tín chỉ
  Bắt buộc: 45 tín chỉ
  Tự chọn: 02 tín chỉ
  - Khoá luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.