• Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phục vụ việc Đấu giá cho thuê mặt bằng Ki ốt số 01 (giữa nhà số 5 và số 6) Trường ĐHSP Hà Nội 2

    • 00:00 21-11-2023
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá phục vụ việc Đấu giá cho thuê mặt bằng Ki ốt số 01 (giữa nhà số 5 và số 6). Chi tiết xem tại đây.