• Thông báo về việc đấu giá cho thuê mặt bằng Ki ốt số 01 (giữa nhà số 5 và số 6) - Trường ĐHSP Hà Nội 2

    • 00:00 08-12-2023
    Thông báo về việc đấu giá cho thuê mặt bằng Ki ốt số 01 (giữa nhà số 5 và số 6) - Trường ĐHSP Hà Nội 2. Chi tiết xem tại đây.