• Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

    • 00:00 31-01-2024
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Chi tiết xem tại đây.