• Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động, chất lượng tập thể năm học 2022-2023, kết quả họp Hôi đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2022-2023, kết quả xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022-2023

    • 00:00 17-08-2023
    Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động, chất lượng tập thể năm học 2022-2023, kết quả họp Hôi đồng Thi đua - Khen thưởng Trường bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023, kết quả xét chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022-2023. Chi tiết xem tại đây.

    Kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.