• Thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

  • 00:00 22-08-2023
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
   Số:          /TB-ĐHSPHN2
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2023
   

  THÔNG BÁO

  Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
   
             Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
             Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;
             Căn cứ Thông báo số 185/TB-ĐHSPHN2 ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2023;
             Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 sau khi điều chỉnh số lượng chỉ tiêu tuyển sinh;
             Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 ngày 22 tháng 8 năm 2023;
             Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cụ thể như sau:
  TT Mã ngành đào tạo Tên ngành đào tạo Điểm trúng tuyển
  (thang điểm 30)
  I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm
  1 7140201 Giáo dục Mầm non 23.75
  2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.03
  3 7140204 Giáo dục Công dân 26.68
  4 7140206 Giáo dục Thể chất 21
  5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 25.57
  6 7140209 Sư phạm Toán học 26.28
  7 7140210 Sư phạm Tin học 22.7
  8 7140211 Sư phạm Vật lý 25.5
  9 7140212 Sư phạm Hóa học 25.29
  10 7140213 Sư phạm Sinh học 24.49
  11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.47
  12 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.58
  13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 26.25
  14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.43
  II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm  
  15 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.02
  16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.63
  17 7310630 Việt Nam học 16.4
  18 7420201 Công nghệ Sinh học 15
  19 7480201 Công nghệ Thông tin 15
   
           Trân trọng./.

  Nơi nhận:
        
    - Các đơn vị trong trường;
          - Hiệu trưởng (để b/c);
          - Viện CNTT (đăng website);
          - Ban Truyền thông, tư vấn tuyển sinh đại học năm 2023;
         - Lưu: TC-HC, ĐT.

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
  PHÓ CHỦ TỊCH
   
   
   
   
   
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  Trịnh Đình Vinh