• Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Ứng dụng vật liệu nano trong điện tử và quang điện tử: Hiện tại và định hướng phát triển"

    • 00:00 16-11-2023
    Để góp phần định hướng, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành chip bán dẫn, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Ứng dụng vật liệu nano trong điện tử và quang điện tử: Hiện tại và định hướng phát triển". Chi tiết xem tại đây.