• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Thuỳ Vinh

  • 00:00 29-12-2023
  Thực hiện Quyết định số 4625/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ học đường trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay

  Mã số: B.2021-SP2-01

  Chủ nhiệm:  TS. Lê Thị Thuỳ Vinh

  Thời gian: 9h30 ngày 04 tháng 01 năm 2024 (thứ Năm)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.