• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Lan Anh

  • 00:00 04-10-2023
  Thực hiện Quyết định số 2528/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong các môn học ở tiểu học theo thuyết kiến tạo

  Mã số: B2021-SP2-03

  Chủ nhiệm:  TS. Lê Thị Lan Anh

  Thời gian: 14h00  ngày 12 tháng 10 năm 2023 (thứ Năm)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.