• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Tuyên

  • 00:00 14-06-2023
  Thực hiện Quyết định số 1593/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Một số đặc trưng cho tính Lipschitz suy rộng của ánh xạ đa trị và ứng dụng

  Mã số: B2021-SP2-06

  Chủ nhiệm:  PGS. TS. Nguyễn Văn Tuyên

  Thời gian: 8h00  ngày 27 tháng 6 năm 2023 (thứ Ba)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.