• Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2022

    • 00:00 14-04-2021
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2022.

    Nội dung chi tiết theo file Thông báo và các văn bản đính kèm tại đây.