• Sản phẩm đề tài KHCN các cấp (cấp Bộ; cấp Cơ sở; Ưu tiên thực hiện cấp cơ sở) phê duyệt thực hiện năm 2020, 2021, 2022

    • 00:00 20-10-2022
    1. Sản phẩm đề tài KHCN cấp cơ sở được phê duyệt thực hiện năm 2020, 2021, 2022. Chi tiết xem tại đây.

    2. Sản phẩm đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở được phê duyệt thực hiện năm 2019, 2020. Chi tiết xem tại đây.

    3. Sản phẩm đề tài KHCN cấp bộ được phê duyệt thực hiện năm 2020, 2021, 2022. Chi tiết xem tại đây.