• Đề án mở ngành Công nghệ sinh học

    • 00:00 07-04-2023
    Quyết định ban hành CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ sinh học. Chi tiết tải về tại đây.

    Phụ lục 3- Ngành Công nghệ sinh học. Chi tiết tại về tại đây.