• CTĐT Thạc sĩ Văn học Việt Nam

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Văn học Việt Nam
  Tiếng Anh: Vietnamese literature
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Văn học Việt Nam
  Mã số: 8 22 01 21

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO