• CTĐT Thạc sĩ Toán ứng dụng

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Toán ứng dụng (Theo định hướng nghiên cứu)
  Tiếng Anh: Applied Mathematics
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Toán ứng dụng
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Toán ứng dụng
  Mã số: 8 46 01 12

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO