• CTĐT Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (Theo định hướng nghiên cứu)
  Tiếng Anh: Theory and Teaching Methodology of Physics
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  Mã số: 8 14 01 11

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO