• CTĐT Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học)

  • 00:00 29-07-2021
  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Giáo dục học (Tiểu học)
  Tiếng Anh: Primary Education
  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  Ngành đào tạo: Giáo dục học (Tiểu học)
  Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học)
  Mã số: 8 14 01 01

  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 2 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO