Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

http://hpu2.edu.vn


Thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Anh bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
Số        /TB-ĐHSPHN2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG ANH BẬC 2
THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
 
Căn cứ Công văn số 748/ĐHSPHN2-TTTH&NN ngày 11/11/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ,

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Anh theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:
  
  • Đối tượng: Sinh viên khóa 39 và mọi người có nhu cầu.
  • Ngày thi:  26/02/2017, bắt đầu từ 8h00. Buổi sáng thi các kỹ năng: nghe, đọc hiểu, viết; Buổi chiều thi kỹ năng nói.
  • Lệ phí dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/lần thi (các khoa tổ chức thu và nộp về Phòng Tài vụ).
  • Địa điểm thi: Giảng đường C.
  • Sinh viên trong Trường đăng kí dự thi tại Văn phòng Khoa; Các đối tượng khác đăng kí tại Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường ĐHSP Hà Nội 2.
  • Thời hạn đăng kí dự thi: từ ngày 10/02/2017 đến hết ngày 20/02/2017.
  • Các đơn vị tổng hợp danh sách theo mẫu đính kèm trước ngày 22/02/2017 và gửi về địa chỉ thư điện tử phongsaudaihoc.sp2@moet.edu.vn
Trân trọng!
     Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- ĐANN 2020 Trường (để t/h);
- TTTH & NN, TTKT và ĐBCLGD,
Phòng ĐT, Phòng TV và các Khoa (để p/h);
- Lưu: HCTH, ĐANN.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

 
 
Nguyễn Phụ Thông Thái
                                                      
 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÍ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ
TIẾNG ANH BẬC 2 (A2) THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM
Khoa: …………………………………………..
 
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh (huyện – tỉnh) Lớp Mã sinh viên Ghi chú
             
             
             
             
             

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây