Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

http://hpu2.edu.vn


THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 39 SƯ PHẠM
KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2 TTSP2 HH409 5                                  
                                       
3                     HVC-HHC HH803 4 30 60       Quang + Vân C1.6
                                       
4                                        
                                       
5 KLTN HH701 8               PPDH HH802 4 45 30       Việt Anh C2.6
                                       
6                                        
                                       
 
+ Tất cả sinh viên K39 sư phạm đều phải đăng ký Thực tập sư phạm 2 (TTSP2)
+ Những sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)
+ Những sinh viên thi các học phần thay thế KLTN phải đăng ký 2 học phần sau:
- Những vấn đề cơ bản của Hóa học vô cơ - Hóa học hữu cơ (HVC-HHC)
- Các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại trong dạy học Hóa học (PPDH)
* Giảng viên chủ động bố trí thời gian dạy và thông báo cho sinh viên
Hà Nội, ngày 22  tháng 11 năm 2016
                                                                     
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
 

 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 39 CỬ NHÂN
KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2 TTCN HH452 8                                  
                                       
3                     KLTN HH701 8              
                                       
4                     HL HH806 4 45 30       Duyến C2.6
                                       
5                                        
                                       
6 HCN-MT HH807 4 45 30       Khải C1.6                    
                                       
 
+ Tất cả sinh viên K39 cử nhân đều phải đăng ký Thực tập chuyên ngành (TTCN)
+ Những sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)
+ Những sinh viên thi các học phần thay thế KLTN phải đăng ký 2 học phần sau:
- Những vấn đề cơ bản của Hóa lí (HL)
- Những vấn đề cơ bản của Hóa Công nghệ - Môi trường (HCN-MT)
* Giảng viên chủ động bố trí thời gian dạy và thông báo cho sinh viên
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016
                                                                      
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
 
 

 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 40 SƯ PHẠM
KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2 PPNCKH HH401.1 2 15     30 2-4 Việt Anh C1.6 PPNCKH HH401.2 2 15     30 5-7 Việt Anh C1.6
PPDH3 HH405.1 2     60   1-2 Hòa PTN PPDH3 HH405.2 2     60   5-6 Hòa PTN
PPDH3 HH405.1 2     60   3-4 Hòa PTN PPDH3 HH405.2 2     60   7-8 Hòa PTN
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
3 PPDH3 HH405.3 2     60   1-2 Đại PTN PPDH3 HH405.4 2     60   5-6 Đại PTN
PPDH3 HH405.3 2     60   3-4 Đại PTN PPDH3 HH405.4 2     60   7-8 Đại PTN
HCNMT3 HH318.1_TH1 2 15   30   1-2 Duyến PTN HCNMT3 HH318.2_TH1 2 15   30   5-6 Duyến PTN
HCNMT3 HH318.1_TH2 2 15   30   3-4 Duyến PTN HCNMT3 HH318.2_TH2 2 15   30   7-8 Duyến PTN
HPT4 HH311.1 2 15 30     1-3 N.Huyền C1.5 HPT4 HH311.2 2 15 30     5-7 N.Huyền C1.5
                    HPT4 HH311.3 2 15 30     8-10 Thoa C1.5
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
   
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
4 PPDH3 HH405.5 2     60   1-2 Hòa PTN PPDH3 HH405.6 2     60   5-6 Hòa PTN
PPDH3 HH405.5 2     60   3-4 Hòa PTN PPDH3 HH405.6 2     60   7-8 Hòa PTN
HCNMT3 HH318.1 2 15   30   1-2 Khải C1.6 HCNMT3 HH318.3 2 15   30   5-6 Khải C1.6
HCNMT3 HH318.2 2 15   30   3-4 Khải C1.6 HCNMT3 HH318.4 2 15   30   7-8 Khải C1.6
HL4 HH315.1 2 15 30     1-3 Thiện C2.6 HL4 HH315.2 2 15 30     5-7 Thiện C2.6
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
5 PPNCKH HH401.3 2 15     30 1-3 Tiềm C1.5 PPNCKH HH401.4 2 15     30 8-10 Tiềm C2.5
PPDH3 HH405.7 2     60   1-2 Hòa PTN HCNMT3 HH318.3_TH1 2 15   30   5-6 Quang PTN
PPDH3 HH405.7 2     60   3-4 Hòa PTN HCNMT3 HH318.3_TH2 2 15   30   7-8 Quang PTN
                    HPT4 HH311.4 2 15 30     5-7 Hạnh C1.5
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
 
 
 

 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
6 PPDH3 HH405.8 2     60   1-2 Đại PTN PPDH3 HH405.9 2     60   5-6 Đại PTN
PPDH3 HH405.8 2     60   3-4 Đại PTN PPDH3 HH405.9 2     60   7-8 Đại PTN
HCNMT3 HH318.4_TH1 2 15   30   1-2 Quang PTN HL4 HH315.4 2 15 30     5-7 Dũng C2.6
HCNMT3 HH318.4_TH2 2 15   30   3-4 Quang PTN                    
HL4 HH315.3 2 15 30     1-3 Dũng C2.6                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
- Học phần Hóa công nghệ môi trường 3 sinh viên đăng ký học lớp lí thuyết nào thì phải đăng ký vào 1 trong 2 lớp
thực hành thuộc lớp lí thuyết đó.
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016
                                                                      
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
 
 
 
 
 

 
 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 41 SƯ PHẠM
KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2 UDCNTT HH402.1 2 15   30   3-4 Đại C2.5 UDCNTT HH402.2 2 15   30   5-6 Tiềm C1.5
Dẫn xuất của hidrocacbon HH305.1 3 30 30     1-4 Bằng B2.4 UDCNTT HH402.2_TH1 2 15   30   7-8 Tiềm PTN
Thực hành HVC HH302.1 2     60   1-2 Bắc PTN UDCNTT HH402.2_TH2 2 15   30   9-10 Tiềm PTN
Thực hành HVC HH302.1 2     60   3-4 Bắc PTN Dẫn xuất của hidrocacbon HH305.2 3 30 30     5-8 Hưng C2.5
THSPGD HH374.1 1     30   1-2 Tiềm C1.5 Thực hành HVC HH302.2 2     60   5-6 Bắc PTN
THSPGD HH374.2 1     30   3-4 Tiềm C1.5 Thực hành HVC HH302.2 2     60   7-8 Bắc PTN
                    THSPGD HH374.3 1     30   7-8 Đại B2.4
                    THSPGD HH374.4 1     30   9-10 Đại B2.4
                                       
                                       
3 NVĐ ĐC  củaPPDH Hóa học HH408.1 3 30     30 1-4 Hảo C2.5 Cân bằng  ion trong dung dịch HH305.1 2 15 30     5-7 Thoa C2.5
Thực hành HVC HH302.3 2     60   1-2 Quang PTN Thực hành HVC HH302.4 2     60   5-6 Quang PTN
Thực hành HVC HH302.3 2     60   3-4 Quang PTN Thực hành HVC HH302.4 2     60   7-8 Quang PTN
Dẫn xuất của hidrocacbon HH305.3 3 30 30     1-4 Bằng B2.4 Dẫn xuất của hidrocacbon HH305.4 3 30 30     5-8 Vân C2.6
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
   
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
4 NVĐ ĐC  củaPPDH Hóa học HH408.2 3 30     30 1-4 Hảo C2.5 NVĐ ĐC  củaPPDH Hóa học HH408.3 3 30     30 8-11 Đại C2.5
Thực hành HVC HH302.5 2     60   1-2 Tuấn PTN Thực hành HVC HH302.6 2     60   5-6 Tuấn PTN
Thực hành HVC HH302.5 2     60   3-4 Tuấn PTN Thực hành HVC HH302.6 2     60   7-8 Tuấn PTN
Điện hóa học
– Hóa keo
HH313.1 2 15 30     1-3 Duyến C1.5 THSPCN Lớp A 1     30   5-6 Trung C2.5
UDCNTT HH402.1_TH1 2 15   30   1-2 Đại PTN                    
UDCNTT HH402.1_TH2 2 15   30   3-4 Đại PTN                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
5 Điện hóa học
 – Hóa keo
HH313.2 2 15 30     2-4 Dũng C1.6 Điện hóa học – Hóa keo HH313.3 2 15 30     8-10 Dũng C1.5
Cân bằng  ion trong dung dịch HH305.2 2 15 30     1-3 Hạnh C2.6 UDCNTT HH402.3 2 15   30   6-7 Tiềm C2.5
Thực hành HVC HH302.7 2     60   1-2 Tuấn PTN Thực hành HVC HH302.8 2     60   5-6 Tuấn PTN
Thực hành HVC HH302.7 2     60   3-4 Tuấn PTN Thực hành HVC HH302.8 2     60   7-8 Tuấn PTN
THSPGD HH374.5 1     30   1-2 Việt Anh C2.5 THSPCN Lớp B 1     30   5-6 Trang B2.4
THSPGD HH374.6 1     30   3-4 Việt Anh C2.5 THSPCN Lớp C 1     30   7-8 Trang B2.4
                                       
                                       
                                       
                                       
 
 
 
 

 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
6 UDCNTT HH402.3_TH1 2 15   30   1-2 Tiềm PTN Hóa kỹ thuật HH347 2 15 30       T.Giảng  
UDCNTT HH402.3_TH2 2 15   30   3-4 Tiềm PTN Rèn luyện NVSP                  
Cân bằng  ion trong dung dịch HH305.3 2 15 30     1-3 Huyền C1.5                    
Thực hành HVC HH302.9 2     60   1-2 Tuấn PTN                    
Thực hành HVC HH302.9 2     60   3-4 Tuấn PTN                    
                                       
                                       
                                       
                                       
 
- Học phần Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chuyên ngành sinh viên đăng ký học lớp lí thuyết nào thì phải đăng ký vào 1 trong 2 lớp thực hành thuộc lớp lí thuyết đó.
- Học phần Ngoại ngữ 3 do Phòng đào tạo xếp thời khóa biểu (Lịch học sẽ thông báo sau).
- Sinh viên K41 sư phạm Hóa sẽ học rèn luyện NVSP thường xuyên vào tiết 5 - 12 chiều thứ 6 hàng tuần theo kế hoạch của Trung tâm NVSP (Lịch học sẽ thông báo sau).
- Học phần Thực hành sư phạm – 2 tín chỉ (Thực hành sư phạm chủ nhiệm – THSPCN và Thực hành sư phạm giảng dạy - THSPGD). Sinh viên tự đăng ký THSPGD theo các nhóm trên cổng tín chỉ. Còn THSPCN được chia lớp cố định theo thời khóa biểu này (sinh viên đăng ký các lớp tín chỉ chú ý tránh thời gian đã được ấn định của lớp mình học THSPCN)
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016
                                                                     
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 42 SƯ PHẠM
  KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
           
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2 Tin học TH101 2 15   30   1-2 C2.5 TH Hóa học đại cương 2 HH367_TH1 3 15 30 30   5-6 Lan PTN
TH Tin học TH101_TH 2 15   30   3-4 PM1 TH Hóa học đại cương 2 HH367_TH2 3 15 30 30   7-8 Lan PTN
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
3                                        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
   
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
4                                        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
5                     Hóa học đại cương 2 HH367 3 15 30 30   5-7 Đ.Huyền C1.6
                    TH Hóa học đại cương 2 HH367_TH3 3 15 30 30   8-9 Đ.Huyền PTN
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
 
 
 

 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
6                     Hóa học phi kim HH368 3 30 30     5-8 Quang C2.5
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
- Học phần Hóa học đại cương 2 sinh viên đăng ký học lớp lí thuyết thì phải đăng ký vào 1 trong 3 lớp thực hành thuộc lớp lí thuyết đó.
- Học phần Tin học chỉ có 1 lớp lý thuyết và 1 lớp thực hành.
- Các học phần chung sinh viên xem thời khóa biểu các môn chung của nhà trường.
- Sinh viên tự đăng ký các học phần sau trên cổng thông tin điện tử đào tạo tín chỉ http://tinchi.hpu2.edu.vn:81/:
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016
                                                                     
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây