Thời Khoa Biểu Học Kỳ II năm học 2018-2019

Thứ ba - 20/08/2019 10:47
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 41 SƯ PHẠM
KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019
(Thời gian học từ ngày 31/12/2018)
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2 KLTN HH701 7               Những vấn đề cơ bản trong Hóa vô cơ HH507.1 4 45 30     5-9 Quang C1.6
                                       
3 Các PPDH truyền thống và hiện đại trong dạy học Hoá học HH802.1 3 30 30     2-4 Việt Anh C1.6 Các PPDH truyền thống và hiện đại trong dạy học Hoá học HH802.1 3 30 30     5-8 Việt Anh C1.6
                                       
4 TTSP2 TN447 4               Những vấn đề cơ bản trong Hóa vô cơ HH507.1 4 45 30     5-9 Quang C1.6
                                       
5                                        
                                       
6                                        
                                       
                                           
 • Các sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký trên cổng tín chỉ học phần Khóa luận tốt nghiệp 7 tín chỉ (HH701)
 • Các sinh viên không làm KLTN phải đăng ký trên cổng tín chỉ 2 học phần: Những vấn đề cơ bản trong hóa vô cơ 4 tín chỉ (HH507) và Các PPDH truyền thống và hiện đại trong dạy học Hoá học 3 tín chỉ (HH802)
 • Tất cả sinh viên phải đăng ký TTSP2
 • Thời gian học 8 tuần (không tính thời gian đi TTSP đợt 2)
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018
                                                                     
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 42 SƯ PHẠM
KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2 CSLT Hóa vô cơ HH303 2 15 30     2-4 Quang C1.6                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
3 TA chuyên ngành HA103 3 30 60     1-4 Dũng C1.5 TH
Hóa lý
HH314.1 2     60   5-8 Dũng PTN
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
   
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
4 CNXL môi trường HH326 2 15 10 20   2-4 Khải C1.6 Các PP phân tích lý hóa HH375 2 15 30     5-7 N.Huyền C1.5
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
5 TH PPDH3 HH410_TH1 3 30   30   1-2 Việt Anh PTN PPDH3 HH410 3 30   30   5-6 Việt Anh C1.6
TH PPDH3 HH410_TH2 3 30   30   3-4 Việt Anh PTN                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
 
 
 
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
 học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
6 SD phương tiện TQ & phương tiện KT… HH324 2 15   30   2-4 Đại C1.6 TH
Hóa lý
HH314.2 2     60   5-8 Thiện PTN
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
 • Học phần Phương pháp dạy học Hóa học ở trường THPT (PPDH3) có 1 lớp lí thuyết và 2 lớp thực hành.
 • Thời gian bắt đầu học theo Kế hoạch công tác của Nhà trường đã gửi cho CVHT
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018
                                                                      
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 43 SƯ PHẠM
KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2 Hóa kỹ thuật HH371 2 15 10 10 10 2-4 Tiên C1.5                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
3                     Ứng dụng CNTT… HH402 2 15   30   8-10 Tiềm PM
8.02
                    Cân bằng ion trong dung dịch HH308 2 15   30   5-7 N.Huyền PM
8.02
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
   
 
 
 
 
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
4 THSP1 TN444.1 1     30   1-2 Hảo PM 8.02 THSP1 TN444.2 1     30   5-6 Đại PM 8.02
Những VĐ đại dương của PPDH HH HH373 3 30     30 3-4 Hảo PM 8.02                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
5 Dẫn xuất của hiđrocacbon HH305 3 30 30     1-4 Huấn C1.5 TH
Hóa vô cơ
HH372.1 2     60   5-8 Bắc PTN
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
 
 
 
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Mã lớp
học phần
Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
6 TH
Hóa vô cơ
HH372.2 2     60   1-4 Bắc PTN Điện hóa học – Hóa keo HH313 2 15 30     5-7 Duyến C1.6
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
- Các học phần chung sinh viên xem thời khóa biểu các môn chung của nhà trường (đã gửi cho CVHT và tải lên facebook khoa Hóa học).
- Thời gian bắt đầu học theo Kế hoạch công tác của Nhà trường đã gửi cho CVHT.
 
 
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018
                                                                      
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 THỜI KHÓA BIỂU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KHÓA 44 SƯ PHẠM
KHOA HÓA HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
2                                        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
3                     Tin học TH101 2 15   30   5-6 PM T4
                    TH Tin học TH101 2 15   30   7-8 PM T4
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
   
 
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
4                     Hóa đại cương 2 HH367 3 15 30 15   8-10 Đ.Huyền PM 8.02
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
5                                        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
 
 
 
 
Thứ Sáng Chiều
Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm Tên học phần Lớp Số TC Số tiết Tiết dạy Tên GV Địa điểm
LT BT TH XMN LT BT TH XMN
6 TH Hóa đại cương 2 HH367_TH1 3 15 30 15   1-2 Lan PTN Hóa học phi kim HH368 3 30 30     5-8 Bắc C1.5
TH Hóa đại cương 2 HH367_TH2 3 15 30 15   3-4 Lan PTN                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
- Học phần Hóa học đại cương 2 có 1 lớp lí thuyết và 2 lớp thực hành.
- Học phần Tin học chỉ có 1 lớp lý thuyết và 1 lớp thực hành.
- Các học phần chung sinh viên xem thời khóa biểu các môn chung của nhà trường (đã gửi cho CVHT và tải lên facebook khoa Hóa học).
- Sinh viên tự đăng ký các học phần sau trên cổng thông tin điện tử đào tạo tín chỉ http://tinchi.hpu2.edu.vn:81/:
- Thời gian bắt đầu học theo Kế hoạch công tác của Nhà trường đã gửi cho CVHT.
 
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018
                                                                     
Trưởng khoa
 
 
 
 
Đào Thị Việt Anh
  Trợ lý giáo vụ
 
 
 
 
Hoàng Mạnh Toàn
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay1,391
 • Tháng hiện tại134,551
 • Tổng lượt truy cập9,004,404
Allbum ảnh
 
kdcl
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây