Tìm kiếm những gì bạn muốn

Phan Xuân Dũng

Số điện thoại 912147216
Email phandungqp2@gmail.com
Chức vụ Phó Giám đốc
Đơn vị Trung tâm GDQP - AN trường ĐHSP Hà Nội 2

Văn bằng chứng chỉ

- Đại học: Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp/ Binh chủng Tăng thiết giáp/ Bộ Quốc phòng.
- Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ: Học viện Kĩ thuật quân sự/ Bộ Quốc phòng.
- Tiến sĩ Quản lý Giáo dục: Học viện Chính trị/ Bộ Quốc phòng. 

Quá trình công tác

- Từ 1990 - 1997: Sĩ quan Quân đội, công tác tại Quân đoàn 2/ Bộ Quốc phòng.
- Từ 12/1997 - nay: Giảng viên Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Dự án / Đề tài

1. Phan Xuân Dũng (chủ nhiệm), Nghiên cứu giải pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên các Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện nay, Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, Mã số: B2010-37-23NV, nghiệm thu 11/2013.
2. Phan Xuân Dũng (chủ nhiệm), Một số giải pháp nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, Đề tài khoa học và công nghệ ưu tiên cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Mã số: C2013-18-05, nghiệm thu: 5/2014.

 

Sách / Bài báo xuất bản

A. SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
1. Phan Xuân Dũng (2018), Quản lý quá trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay (sách chuyên khảo), Nxb Giáo dục Việt Nam.

B. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ
1. Phan Xuân Dũng: “Vận dụng tư tưởng Hồ chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vào việc giảng dạy Giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức thức quốc phòng trong giai đoạn hiện nay”, Kỷ yếu khoa học, Hội Giao lưu cụm sư phạm Trung Bắc lần thứ VI, 2006.
2. Lê Văn Nghệ, Phan Xuân Dũng: “Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 6/2010, tr. 88-90.
3. Phan Xuân Dũng: “Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 tích cực đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo”, Tài liệu Giáo dục quốc phòng - an ninh, số 11/2010, tr. 10-12.
4.  Phan Xuân Dũng: “Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 12/2011, tr. 97-98 và 78.
5. Phan Xuân Dũng: “Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số 292, kỳ 2, 8/2012, tr 3-4 và 10.
6. Phan Xuân Dũng: “Một số biện pháp nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2”, Tạp chí khoa học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nộitập 28, số 2/2012, tr. 117-122.
7. Phan Xuân Dũng: “Một số biện pháp xây dựng nề nếp văn hóa ứng xử trong nhà trường”, Kỷ yếu Hội nghị học tập năm học 2012-2013, Tr­ường ĐHSP Hà Nội 2, 2013, tr. 159-164.
8. Phan Xuân Dũng: “Trường ĐHSP Hà Nội 2 với nhiệm vụ đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh” Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 9/2013, tr. 86-88.
9. Phan Xuân Dũng: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Hà Nội 2”, Tạp chí Giáo dục, số 331, kỳ 1, 4/2014, tr 23-25.
10. Phan Xuân Dũng, Nguyễn Đắc Tuyền: “Quán triệt quan điểm Huấn luyện phải chú trọng cải tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới nội dung dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số 339, kỳ 1, 8/2014, tr 24-26.
11. Phan Xuân Dũng: “Trung tâm GDQP&AN Hà Nội 2 đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 4/2015, tr. 105-107.
12. Phan Xuân Dũng: “Một số yêu cầu trong đổi mới quá trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số 359, Kỳ 1, 6/2015, tr 10-12.
13. Phan Xuân Dũng: “Quản lý đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học - những vấn đề thực tiễn cần giải quyết hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, số 379, Kỳ 1, 4/2016, tr 10-13.
14. Phan Xuân Dũng: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh” Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 1/2017, tr. 87-89.
15. Phan Xuân Dũng: “Tăng cường công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” Kỷ yếu hội thảo khoa học (Kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHSP Hà Nội 2), Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Lao động - Xã hội, 12/2017, tr. 622-629.
16. Phan Xuân Dũng: “Đào tạo, tuyển dụng giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh - những vấn đề dặt ra” Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 3/2018, tr. 85-87 và 104.
17. Phan Xuân Dũng: "Mấy vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên hiện nay" Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 4/2019, tr. 98-100.
18. Phan Xuân Dũng: "Ngăn chặn ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa độc hại đối với sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay", Trường ĐHSP Hà Nội 2, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước”, Nxb Lao động - Xã hội, 12/2019, tr. 655-663.
 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Phan Xuân Dũng: “Sử dụng GRAPH trong dạy học Giáo dục quốc phòng ở trường trung học phổ thông”, Hội thảo khoa học Trung tâm GDQP Hà Nội 2 - Khoa Ngữ văn, Tr­ường ĐHSP Hà Nội 2, 10/2007, tr. 57-65.
2. Phan Xuân Dũng: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Giáo dục quốc phòng”, Hội thảo khoa học Trung tâm GDQP Hà Nội 2, Tr­ường ĐHSP Hà Nội 2, 6/2008, tr.15-23.
3. Phan Xuân Dũng: “Một số giải pháp đồng bộ hóa công tác quản lý giáo dục và đào tạo ở các trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên”, Hội thảo khoa học Trung tâm GDQP Hà Nội 2, Tr­ường ĐHSP Hà Nội 2, 6/2011, tr. 39-50.
4. Phan Xuân Dũng: “Phát huy vai trò chủ thể của đội ngũ giảng viên Trung tâm GDQP Hà Nội 2 trong tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nâng cao năng lực sư phạm”, Hội thảo khoa học Trung tâm GDQP Hà Nội 2, Tr­ường ĐHSP Hà Nội 2, 4/2014, tr20-24.
5. Phan Xuân Dũng: “Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục cho đội ngũ giảng viên Trung tâm GDQP Hà Nội 2”, Hội thảo khoa học Trung tâm GDQP Hà Nội 2, Tr­ường ĐHSP Hà Nội 2, 5/2015.
6. Phan Xuân Dũng: “Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng tiếp cận năng lực”, Hội thảo khoa học Trung tâm GDQP Hà Nội 2, Tr­ường ĐHSP Hà Nội 2, 5/2016.
7. Phan Xuân Dũng: “Lựa chọn, sử dụng các hình thức tổ chức, phương pháp đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng tích cực, hiện đại”, Hội thảo khoa học Trung tâm GDQP Hà Nội 2, Tr­ường ĐHSP Hà Nội 2, 12/2016.
8. Phan Xuân Dũng: "Nâng cao vị trí, vai trò của công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình hiện nay", Hội thảo ngày Giáo dục quốc phòng và an ninh - Ngày truyền thống vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 11/2017.
9. Phan Xuân Dũng: "Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên", Hội thảo khoa học Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Trung tâm GDQP&AN ĐH Huế - Trung tâm GDQP&AN ĐH Hồng Đức Thanh hóa, 12/2018.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây