Tìm kiếm những gì bạn muốn

Phạm Thị Minh Hạnh

Số điện thoại 914110656
Email phamthiminhhanh@hpu2.edu.vn
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Vật lý

Giới thiệu / kỹ năng

  Các hướng nghiên cứu chính::
  1. Nghiên cứu các tính chất nhiệt động, tính chất đàn hồi của bán dẫn, hợp kim xen kẽ, hợp kim thay thế dưới tác dụng của áp suất và nhiệt độ.
  2. Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động và đàn hồi của  kim loại, hợp kim, bán dẫn
  3. Nghiên cứu nhiệt độ nóng chảy của kim loại , hợp kim, bán dẫn. 

Văn bằng chứng chỉ

1. Bằng Tốt nghiệp Đại học: Cử nhân khoa học, ngành Vật lý, trường ĐHSP HN cấp ngày 01 tháng 8 năm 1995
2. Bằng Thạc sĩ khoa học do Bộ GD và ĐT cấp ngày 31 tháng 12 năm 1998
3. Bằng Tiến sĩ Vật lý do Bộ GD và ĐT cấp ngày 25 tháng 12 năm 2007

Quá trình công tác

Từ 12/1999 đén nay là giảng viên khoa Vật lý trường ĐHSP HN 2.

Quá trình đào tạo

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm- Đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường ĐHSP Hà Nội Đại học 9/1991-6/1995 Chính quy Cử nhân
Trường ĐHSP Hà Nội Cao học 8/1996-6/1998 Chính quy Ths
Trường ĐHSP Hà Nội Nghiên cứu sinh 12/2002-12/2006 Chính quy TS

Dự án / Đề tài

 
TT Tên CT, ĐT CN TG Mã số và cấp quản lý Thời gian thực hiện Ngày
nghiệm thu
Kết quả
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động và đàn hồi của Si  
x
   
C.2015.06
(Cấp cơ sở)
 
06/2015-05/2016
 
09/06/20016
 
Tốt
2 Nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của Ge bằng phương pháp thống kê mô men  
x
   
C.2017.03 (Cấp cơ sở)
 
01/2017-12/2017
 
12/10/2017
 
Tốt
3 Nghiên cứu sự tự khuếch tán trong tinh thể Si và Ge dưới ảnh hưởng của nhiệt độ    
x
 
C.2017.02
(Cấp cơ sở)
 
01/2017-12/2017
 
08/09/2017
 
Tốt
4 Nghiên cứu tính chất cơ nhiệt và phổ hấp thụ tia X của kim loại, hợp kim từ tính, bán dẫn và vật dẫn ion    
x
 
4 008 06
(Cấp NN)
 
12/2006-12/2008
 
29/12/2008
 
Tốt
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất lên các tính chất cơ nhiệt và cumulants phổ hấp thụ tia X của bán dẫn nanoscale, siêu mạng bán dẫn, vật dẫn ion và kim loại, hợp kim đất hiếm    
 
 
x
 
 
103.01.26.09
(Quỹ Nafosted)
 
 
 
12/2009-12/2011
 
 
 
9/02/2012
 
 
 
Đạt
6 Ảnh hưởng phi điều hòa và áp suất lên tính chất cơ, nhiệt và phổ hấp thụ tia X của vật rắn    
x
B2004-75-97
(Cấp Bộ)
 
01/2004-12/2005
 
23/2/2006
 
Tốt
7 Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao    
x
103.02-2012.06;
(Quỹ Nafosted)
 
01/2013-12/2014
 
17/01/2015
 
Tốt

 

Sách / Bài báo xuất bản

 
 
 
TT NỘI DUNG
1 Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh,  “Study of thermal lattice expansion of semiconductors with the zincblende structure by statistical moment method” Journal of Science. HNUE , No1, (2002), pp  40-46. ISSN: 0868-3719.
2 Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh, and Nguyen Quang Hoc,    “Influence of Anharmonicity on the Thermodynamic Properties of Semiconductors” Communications in Physics, 14(3) (2004), pp 185-192. ISSN:0868-3166.
 
3 Vu Van Hung, K. Masuda- Jindo, Nguyen Quang Hoc and Pham Thi Minh Hanh, “Theoretical approach for the themodynamic quantities and debye-waller factor of silicon crystal”, Proceedings of the ninth Asia Pacific Physics Conference, Hanoi, Viet Nam, (2004) pp 705-708.
 
4 Vu Van Hung, K.Masuda-Jindo and Pham Thi Minh Hanh, “Application of the statistical moment mothod to thermodynamic quantities of silicon” Journal of Physics: Condensed Matter 18 (2006) 283–293; ISSN: 0953-8984.(Tạp chí  SCI , IF=2,649).
Link: http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/18/1/021
5 Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh, and Nguyen Quang Hoc, “Thermodynamic Quantities of Semiconductors: Si and GaAs” Communications in  Physics, 16(1) (2006), pp 55-64. ISSN:0868-3166
 
6 Vu Van Hung and Pham Thi Minh Hanh, “Thermodynamic Quantities and elastic moduli of zinc-blende semiconductor”, Communications in Physics, 16(2), (2006), pp 111-120. ISSN: 0868-3166
 
7 Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh, “Equation of states and melting temperature of Si”, Journal of Science. HNUE, 4 (2006), pp 33- 37. ISSN: 0868-3719.
 
8 Vũ Văn Hùng, Phạm Thị Minh Hạnh, “Nghiên cứu tính chất nhiệt động của bán dẫn có cấu trúc ZnS bằng phương pháp thống kê mô men”, Tuyển tập các báo cáo hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6, Tập 1, (2006), trang 68-72. (NXB KH và KT- Giấy phép xuất bản số 136-2006/CXB/68.1-06KHKT)
 
9 Vu Van Hung, K.Masuda-Jindo, Pham Thi Minh Hanh, and Nguyen Thanh Hai, “Equation of states and melting temperatures of diamond cubic and zincblende semiconductors: pressure dependence” Journal of Physics: Conference Series 98 (2008) 032001; ISSN:1742-6588. (Tạp chí Scopus)
ISSN (Online): 1742-6596
 
10 Vu Van Hung, Hoang Thi Giang, Pham Thi Minh Hanh, “Statistical moment determination of thermodynamic properties of bilayer grapheme” Proceeding of The 37th National Conference on Theoretical Physic, 37 (2012), pp 250-255.
 link: https://www.iop.vast.ac.vn/theor/conferences/nctp/37/
11 Phạm Thị Minh Hạnh, Ngô Gia Vịnh, “Thống kê vô hạn” Tạp chí khoa học  trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 26, (2013), trang 114-122. ISSN: 1859-2325.
 
12 Phạm Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Thuỳ, “Nghiên cứu tính chất nhiệt động của bán dẫn có cấu trúc kim cương khi có khuyết tật bằng phương pháp thống kê mômen”, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội  2, Số 28, (2013), trang 150-158. ISSN: 1859-2325
 
13 Phạm Thị Minh Hạnh, Trần Thị Hải, Hồ Khắc Hiếu, “Một số tính chất nhiệt của Sắt ở áp suất cao”, Tạp chí KHCN – ĐH Duy Tân, 3(16), (2015), trang 24-28. ISSN: 1859-4905.
 
14 Dang Thanh Hai, Vu Van Hung and Pham Thi Minh Hanh, “Thermodynamic Properties of some rare earth alloys”, Journal of Science.  HNUE, 60 (7), (2015), pp 104-114. ISSN: 0868-3719.
 
15 Phạm Thị Minh Hạnh, Phan Thị Thanh Hồng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất đàn hồi của Si”, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà  Nội 2,  Số 43, (2016), trang 23-32. ISSN: 1859-2325.
 
16 Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh, Dinh Quang Vinh, “Thermodynamic properties of binary interstitial alloy with FCC structure: dependence on temperature and concentration of interstitial atoms”, Tạp chí khoa học  trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 46, (2016), trang 39-51. ISSN: 1859-2325.
 
17 Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh and Le Hong Viet,  “Thermodynamic property of interstitial alloy AuSi with vacancy and FCC structure: Dependence on temperature, concentration of interstitial atoms and concentration of equilibrium vacancies”, Proceedings of the 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN-8), (2016) pp293-301. Publishing House for Science and Technology, ISBN 978-604- 913-515-6, (Số XB: 4712 2016/CXBIPH/01-47KHTNVCN)
18 Phan Thị Thanh Hồng, Phạm Thị Minh Hạnh, “Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự tự khuếch tán trong tinh thể Ge”, Tạp chí khoa học  trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 47, (2017), trang 3-13. ISSN: 1859-2325
 
19 Ha Thi-Thanh Vu, Hanh Thi-Minh Pham, Tuyen Viet Nguyen, and Hieu Khac Ho, “Pressure effects on the thermodynamic and mechanical properties of zinc-blende ZnTe compound”,  The European Physical Journal B  (2017) 90 (65), 70561; ISSN:1434-6028 (Tạp chí SCI , IF=1,461).
 Link: https://doi.org/10.1140/epjb/e2017-70561-6
 
20 Vu Thi Thanh Ha, Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh, Nguyen Viet Tuyen, and Ho Khac Hieu, “Structural and thermomechanical properties of the zinc-blende AlX (X = P, As, Sb) compounds”, International Journal of Modern Physics B  Vol. 31 (2017) 1750141; ISSN: 0217-9792. (Tạp chí SCI ; IF=0,736).
Link: https://doi.org/10.1142/S0217979217501417
 
21 Vu Thi Thanh Ha, Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh, Nguyen Viet Tuyen, Tran Thi Hai, Ho Khac Hieu, “Investigation of thermodynamic and mechanical properties of AlyIn1-yP alloys by Statistical Moment Method” Physica B: Condensed Matter, ISSN: 0921-4526. (Tạp chí  SCI , IF=1,386), (đã online).
Link: https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.06.017
 
 
22 Trần Thị Hải, Phạm Thị Minh Hạnh, Hồ Khắc Hiếu, “Tính chất nhiệt động của kim loại dưới áp suất trong mô hình Debye”, Tạp chí KHCN – ĐH Duy Tân, 3(22), (2017), trang 28-33. ISSN: 1859-4905.
 
23 Phạm Thị Minh Hạnh, Vũ Lữ Hoàng Anh, “Nghiên cứu nhiệt dung của tinh thể Ge bằng phương pháp mô men”, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội  2, Số 49, (2017). ISSN: 1859-2325. ( Đang chờ xuất bản)
 
24 Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh, Le Hong Viet, “Influence of vacancy on thermodynamic properties of interstitial alloy AuCuSi with FCC structure at zero pressure ”, Tạp chí khoa học  trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 50, (2017), trang 116-126. ISSN: 1859-2325. (Đang chờ xuất bản)
 
 
 

Báo cáo tại các hội thảo

1.  Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh and Nguyen Quang Hoc, Equation of States and Melting Temperature of Zinc-Blende Semiconductors, Report at the 31st  National Symposium on Theoretical Physics, Cua Lo (Vinh City)August 2006
2. Vu Van Hung, Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh, Dang ThanhHai and Nguyen ThanhHai, Thermodynamic and Plastic Properties of Rare-Earth Metals and Semiconductors, Report at the 32nd National Symposium on Theoretical Physics, NhaTrang, 6-9th August 2007
3. Nguyen Quang Hoc, Nguyen ThiHoa, LuongXuan Phuong, Pham Thi Minh Hanh and Le Hong Viet, Thermodynamic  property of interstitial alloy FeSi with vacancy and BCC structure: Dependence on temperature, concentration of interstitial atoms and concentration of equilibrium vacancies, Report at the 41th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-41), NhaTrang, 1st–4th August 2016 (P50 in Program)  
4. Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh, Nguyen Ngoc LanAnh and Le Hong Viet, Thermodynamic property of interstitial alloy FeCrSi with vacancy and BCC structure: Dependence on temperature, concentration of substitution atoms, concentration of interstitial atoms and concentration of equilibrium vacancies, Report at the 42nd National Conference on Theoretical Physics (NCTP-42), Can Tho, 31st July-3rd August 2017 (P16 in Program) 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây