Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Mẫu Lâm

Số điện thoại 977642246
Địa chỉ - Ban Quản lý kí túc xá - Tổ VLKT&CR Khoa Vật lý
Email nguyenmaulam@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Việt Nam
Chức vụ Giảng viên chính
Đơn vị Khoa Vật lý

Văn bằng chứng chỉ

- Cử nhân Vật lý-Kỹ Thuật Trường ĐHSPHN2 (1993).
- Kỹ sư II CNTT ĐHBK Hà Nội (2000)
- Thạc sĩ Vật lý chất rắn Trường ĐHSPHN2 (2008)

Quá trình công tác

- 1993- Nay: Khoa Vật lý Trường ĐHSP Hà Nội 2
- Giảng viên chính

Dự án / Đề tài

Chủ nhiệm đề tài:
1. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ nung ủ lên tính chất từ của vật liệu từ cứng nanocomposite nền Nd-      Fe-B(2012)    Trường ĐHSPHN2
2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposi Mn-Bi/Fe-Co.
    Mã số: 2015.18.06 (2015-2017) Trường ĐHSPHN2
Thành viên tham gia đề tài:
1.Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện, từ, quang của một số tổ hợp composite theo định hướng ứng            dụng.
    Mã số: 103.02-2013.49 (2014-2016) Nafosted.
2. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hàm lượng liti lên độ dẫn ion của màng mỏng La2/3-xLi3xTiO3 chế tạo            bằng lắng đọng chùm tia điện tử.
    (Bộ giáo dục).
3. Nâng cấp phòng thí nghiệm thực hành Nhiệt kỹ thuật và Động cơ đốt trong đáp ứng nhiệm vụ đào tạo cử nhân khoa Vật lý
    (Trường  ĐHSPHN2).
4. 
 Tổng hợp và nghiên cứu vật liệu nanocomposite quang xúc tác và từ tính có chứa Zn, Mn, Fe, Co, Ni .... theo hướng ứng dụng
Mã số: 103.02-2017.28 
Nafosted
5. 
“Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (Nd, Dy)-Fe-B có lực kháng từ cao, qui mô bán công nghiệp, ứng dụng trong mô tơ và máy phát điện”
Mã số đề tài: KC.02.11/16-20 (2018)
6. Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng Mn-Bi bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao. (Trường  ĐHSPHN2) (2018-2019).

Sách / Bài báo xuất bản

Nguyen Mau Lam, Do Thi Thuy, Pham Ha Trang, Nguyen Hoai Anh, Nguyen Thi Luyen, Nguyen Thi Hien, Ngo Thi Truong, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen,  Nguyen Van Duong, Nguyen Huy Ngoc, Duong Dinh Thang, Tran Minh Thi, Nguyen Huy Dan, Investigation of fabrication of Mn-Ga-Al/Fe-Co nanocomposite hard magnetic materials, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025012: 1-6. https://doi.org/10.1088/2043-6254/aac42d

Pham Thi Thanh, Nguyen Van Duong, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Ngoc, Nguyen Mau Lam, Kieu Xuan Hau, Dong Huyn Kim, Seong Cho Yu, Nguyen Huy Dan, Effect of adding non-ferromagnetic nanoparticles to grain boundary on coercivity of sintered Nd-Fe-B magnet, Current Applied Physics, 18 (2018) 329-334.

Nguyen Van Duong, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Mau Lam, Nguyen Huy Ngoc, Duong Dinh Thang, Nguyen Le Thi, Nguyen Hoang Ha, Dinh Huu Quang, Nguyen Cong Ngoc, Nguyen Huy Dan, Influence of additional nanoparticles on coercivity of sintered Nd-Fe-B magnets, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025017: 1-5.

Nguyen Van Duong, Nguyen Mau Lam, Duong Dinh Thang, Nguyen Huy Ngoc, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Do Bang, Luu Tien Hung, Nguyen Huy Dan, Investigation of fabrication of Co-Zr based rare earth-free hard magnetic alloys by melt-spinning method, Vietnam Journal of Science and Technology 56 (1A) (2018) 14-24. 

Nguyen Hoang Ha, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Dinh Chi Linh, Nguyen Mau Lam, Nguyen Le Thi, Nguyen Manh An, Nguyen Huy Dan, Magnetic properties and magnetocaloric effect of Fe90-xPrxZr10 rapidly quenched alloys, Vietnam Journal of Science and Technology 56 (1A) (2018) 59-64.

Hoang Ha Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Chi Linh Dinh, Manh An Nguyen, and Huy Dan Nguyen, Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect of  Fe90-xNdxZr10 Rapidly Quenched Alloys, IEEE Transactions on Magnetics, 54 (2018) 2000904(4).
 
Nguyen Mau Lam, Tran Minh Thi, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Dan, "Structure and magnetic properties of Fe-Co nanoparticles prepared by polyol method", Physica B (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2017.10.039

Nguyễn Mẫu Lâm, Trần Minh Thi, Lê Thị Hồng Hải, Trần Thị Hoài, Trần Thị Thúy, PhạmThị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Huy Dân, (2016), “Tổng hợp các hạt nano Fe-Co có độ từ hóa cao bằng phương pháp Polyol”, Tạp chí Hóa học ISN: 0866-7144, 54(5e1,2): 32-36.
 
N. M. Lam, T. M. Thi, P. T. Thanh, N. H. Yen and N. H. Dan, Fabrication of Mn-Bi Nanoparticles by High Energy Ball Milling, Materials Transactions, Vol. 56, No. 9 (2015) pp. 1394 to 1398 doi:10.2320/matertrans.MA201577.
 
Nguyen Thi Mai, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Tran Dang Thanh, Dinh Chi Linh, Vu Manh Quang, Nguyen Mau Lam, Nguyen Le Thi,Nguyen Thi Thanh Huyen, Do Thi Kim Anh, Nguyen Huy Dan, "Long-range ferromagnetism and magnetocaloric effects in rapidly quenched Ni50-xCoxMn50-yAlribbons",  Advanced Materials and Devices 2 (2017) 123-127 http://dx.doi.org/10.1016/j.jsamd.2017.02.007.

Nguyen Mau Lam, Nguyen Thi Thanh Huyen, Do Hung Manh Vu Hong Ky, Do Khanh Tung and Nguyen Huy Dan, Fabrication of Nd-Fe-B exchange-spring magnets, IOP - Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 01207, doi:10.1088/1742-6596/187/1/012076.

Nguyễn Huy Dân, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Hữu Đức, Đương Đình Thắng, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Thị Mai , Vật liệu từ nền đất hiếm và kim loại chuyển tiếp, Tạp chí khoa học và Công nghệ, Viện KHCNVN, tập 51(2a), (2013), PP. 110-116.

Dương Đình Thắng, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Huy Dân. "Nâng cao phẩm chất vật liệu từ cứng nanocomposite Nd-Fe-B/(α-Fe, Fe3B) có nồng độ đất hiếm thấp bằng Tb" , Tạp chí Trường ĐHSP Hà Nội 2 Số 44 tháng 8/2016.

Nguyễn Huy Dân, Vũ Mạnh Quang, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Bá Thắng, Nguyễn Mẫu Lâm, Dương Đình Thắng, Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, "CHUYỂN PHA TỪ VÀ HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT LỚN CỦA HỢP KIM HEUSLER (NI,CO)-MN-AL", Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 46,12/ 2016".

Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Dương Đình Thắng, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Huy Dân, "CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT TỪ VÀ HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA HỆ BĂNG HỢP KIM La-Fe-Si-B CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGUỘI NHANH", Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 46, 12/2016".

Nguyen Mau Lam, Investigation of Influence of Annaealing Process on Magnetic Properties of (Nd,Pr)-Nb-Fe-B Exchange-Sping magnets, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, So 20, (2012).

Nguyễn Mẫu Lâm, Vũ Mạnh Quang, Dương Dình Thắng, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu ảnh hư­ởng của Pr và Dy lên công nghệ chế tạo và tính chất từ của nam châm đàn hồi (Nd,Pr,Dy)-Fe-B, tạp chí Khoa học của Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 số 4, 2008.

Báo cáo tại các hội thảo

1. Nguyen Mau Lam, Nguyen Thi Thanh Huyen, Do Hung Manh Vu Hong Ky, Do Khanh Tung and Nguyen Huy Dan, "Fabrication of Nd-Fe-B exchange-spring magnets", Proceedings of APCTP–ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) - Nha Trang, Vietnam - September 15-21, 2008, p. 849-852.

2. Nguyễn Mẫu Lâm, Vũ Mạnh Quang, Dương Dình Thắng, Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Huy Dân, "Nghiên cứu ảnh hư­ởng của Pr và Dy lên công nghệ chế tạo và tính chất từ của nam châm đàn hồi (Nd,Pr,Dy)-Fe-B", Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, năm 2008.

3. Hán Thị Hương Thủy, Nguyễn Mẫu Lâm, Vũ Mạnh Quang, Bùi Việt Khoa, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Tiến Đính, "Xây dựng một số bài thí nghiệm thực hành vật lí ảo hỗ trợ cho việc dạy và học học phần thí nghiệm thực hành vật lí đại cương"Hội nghị khoa học trẻ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, (2009).
 
4. N. M. Lam, T. M. Thi, P. T. Thanh, N. H. Yen and N. H. Dan, "Fabrication of Mn-Bi Nanoparticles by High Energy Ball Milling", Processding Nanomata2014, 15-17 October 2014, Ha Noi, Viet Nam.

5. Mau Lam Nguyen, Thanh Hai Ha, Dinh Thang Duong, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen, Minh Thi Tran, Thanh Huyen Nguyen, Huy Dan Nguyen, "Investigation of fabrication of Mn-Bi hard magnetic materials by melt-spinning method", Proceedings (IWAMSN2014) - November 02-06, 2014 Ha Long City, Vietnam PP. 194-199.

6. D. D. Thang, P. C. Karmaker, M.O. Rahman, S. M. Hoque, N. V. Thanh, N. M. Lam, N. V. Duong, P. T. Thanh, N. H. Yen, N. T. T. Huyen, L.T. Hung and N. H. Dan, "Influence of Tb and annealing process on magnetic properties of Nd4-xTbxFe71Co5Cu0.5Nb1B18.5 RE-lean hard magnetic nanocomposites", Proceedings (IWAMSN2014) - November 02-06, 2014 Ha Long City, Vietnam, PP. 144-149.
 
7. Pham Thi Thanh, Nguyễn Hải Yến, Đinh Trân Thêu, Nguyên Thi Thanh Huyên, Pham Khương Anh, Nguyên Mâu Lâm, Nguyên Văn Dương, Lưu Tiên Hưng, Nguyễn Huy Dân, "Anh hương cua tì phân cac hợp chât pha thêm vao biên hat lên tinh chât từ cua nam châm thiêu kêt Nd-Fe-B", Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

8. Nguyễn Mâu Lâm, Trân Minh Thi, Pham Thi Thanh, Trân Thi Ha, Dương Đình Thăng, Nguyên Hai Yên, Nguyên Huy Dân, "Anh hương cua qua trình nghiên va u nhiêt lên tinh chât tư cua vât liêu từ cưng Mn-Bi", Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

9. Nguyễn Mâu Lâm, Trân Minh Thi, Pham Thi Thanh, Trân Thi Ha, Nguyên Lương Lâm, vu Manh Quang, Dương Đình Thắng, Nguyên Hải Yến, Nguyễn Huy Dân, "Nghiên cưu chê tao vât liêu từ cưng nanocomposite Mn-Bi/Fe-Co", Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

10. Nguyễn Thi Mai, Pham Thi Thu' Trang, Nguyên Hai Yên, Pham Thi Thanh, Nguyên Mẫu Lâm, Đô Thi Kim Anh, Nguyên Huy Dân, Tính chất từ, hiệu ứng từ nhiệt và các tham số tới hạn của băng hợp kim Ni50-xCoxMn50-yAly, Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

11. Vũ Mạnh Quang, Nguyên Hai Yên, Pham Thi Thanh, Nguyên Thi Mai, Nguyên Ba Thăng, Nguyên Mẫu Lâm, Nguyên Văn Dương, Nguyên Huy Dân, Ảnh hưởng của Co lên tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của băng hợp kim (Ni, Co)-Mn-(Sn, Al), Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

12. Nguyen Thị Trang, Nguyen Thị Huyen Trang, Nguyen Mau Lam, Pham Thi Thanh, Tran Minh Thi, "THE MAGNETIC AND SURFACE PROPERTIES OF Zn, Cu DOPED Fe3O4 ANOMATERIALS SYNTHESIZED BY CHEMICAL METHOD", Tuyển tập báo cáo SPMS2015.

13. Mau Lam Nguyen, Minh Thi Tran, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen and Huy Dan Nguyen, “Structure and magnetic properties of Fe-Co nanoparticles prepared by polyol method”, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science FMS2016, 28-30/9/2016 Ha Noi University of Education.
 
14. P.T. Thanh, N.H. Yen, V.D. Lam, N.M. Lam, N.V. Duong, N.T.T. Huyen and N.H. Dan, “Influence of microstructure on magnetic properties of sintered Nd-Fe-B magnet”, THE 5™ ASIAN MATERIALS DATA SYMPOSIUM, Oct 30- Nov 02 2016, Hanoi, Vietnam, Proceeding, p. 302-313.

15. Mau Lam Nguyen, Thi Bich Hang Nguyen, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen, Dinh Thang Duong, Minh Thi Tran, Xuan Hau Kieu and Huy Dan Nguyen,  “Hard magnetic property of Mn-Ga-Al melt-spun ribbons”, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 265-269.
 
16. Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Dang Thanh Tran, Mau Lam Nguyen, Chi Linh Dinh and Huy Dan Nguyen, , (2016), “Magnetic properties and magnetocaloric effect in Fe84-xCr2+xB2Co2Zr10 rapidly quenched alloy”, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 253-258.
 
17. Hoang Ha Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Le Thi Nguyen, Manh An Nguyen, Dang Thanh Tran, Xuan Hau Kieu and Huy Dan Nguyen, (2016), “Phase formation, magnetic properties and magnetocaloric effect of (Pr,Nd)-Fe alloys”, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 259-264.

18. Thi Mai Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Manh Quang Vu, Thi Kim Anh Do and Huy Dan Nguyen, “Influence of annealing temperature on magnetic properties, magnetocaloric effect and critical parameters of Ni50Mn37Sb13 ribbons”, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 275-279.

19. Thi Mai Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Dang Thanh Tran, Chi Linh Dinh, Manh Quang Vu, Mau Lam Nguyen, Le Thi Nguyen, Thi Thanh Huyen Nguyen, Thi Kim Anh Do and Huy Dan Nguyen , “Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50-xCoxMn50-yAly alloy ribbons”,The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016), 8-12 November, 2016 - Ha Long City, Vietnam, Proceedings, p. 280-285.

20. Nguyễn Huy Dân, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Mẫu Lâm, Dương Đình Thắng, Nguyễn Huy Ngọc và Lưu Tiến Hưng, "MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
NAM CHÂM THIÊU KẾT Nd-Fe-B",
 Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, TP. Hue 19-21/10/2017.

21. Nguyen Mau Lam, Tran Thi Thuy, Tran Minh Thi, Le Thi Hong Hai, Pham Thi Thanh, Nguyen Huy Dan, "
PROPERTIES OF HIGH MAGNETIZATION FeCo NANOMATERIALS SYNTHESISED BY CHEMICAL METHOD", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, TP. Hue 19-21/10/2017

22. Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Mẫu Lâm, Dương Đình Thắng, Nguyễn Huy Ngọc, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Đỗ Bằng, Lưu Tiến Hưng và Nguyễn Huy Dân, "NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỢP KIM TỪ CỨNG KHÔNG CHỨA ĐẤT HIẾM NỀN Co-Zr BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGUỘI NHANH", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, TP. Hue 19-21/10/2017

23. Nguyễn Mẫu Lâm, Đỗ Thị Thúy, Phạm Hà Trang, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Thị Hiên, Ngô Thị Trường, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn Dương, Vũ Mạnh Quang, Dương Đình Thắng, Trần Minh Thi, Nguyễn Huy Dân, "NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ CỨNG NANOCOMPOSITE Mn-Ga-Al/Fe-Co" Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, TP. Hue 19-21/10/2017

24. Nguyen Van Duong, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Mau Lam, Nguyen Huy Ngoc, Duong Dinh Thang, Nguyen Le Thi, Nguyen Hoang Ha, Dinh Huu Quang, Nguyen Cong Ngoc, Nguyen Huy Dan, INFLUENCE OF ADDITIONAL NANOPARTICLES ON COERCIVITY OF SINTERED Nd-Fe-B MAGNETS", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, TP. Hue 19-21/10/2017.

25. Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Đinh Chí Linh, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Mạnh An, Nguyễn Huy Dân, "TÍNH CHẤT TỪ VÀ HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA HỆ HỢP KIM NGUỘI NHANH Fe90-xPrxZr10", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017, TP. Hue 19-21/10/2017.

26. 
Mau Lam Nguyen, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen, Manh Quang Vu, Dinh Thang Duong, Ha Trang Pham, Minh Thi Tran, Nguyen Huy Dan, "Fabrication of Mn-Ga-Al hard magnetic nanoparticles by high energy ball milling", The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017)10-13 December 2017 – Phu Quoc, Vietnam.

27. Nguyen Van Duong, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Mau Lam, Duong Dinh Thang, Nguyen Huy Dan, "The influence of heat treatment regime on magnetic properties of sintered Nd-Fe-B magnets", The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017) 10-13 December 2017 – Phu Quoc, Vietnam.

28. Hoang Ha Nguyen, Hai Yen Nguyen, Thi Thanh Pham, Mau Lam Nguyen, Chi Linh Dinh, Manh An Nguyen, Huy Dan Nguyen, "Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect of Fe90-xNdxZr10 Rapidly Quenched Alloys", The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017) 10-13 December 2017 – Phu Quoc, Vietnam.

29. Nguyen Van Duong, Nguyen Huy Ngoc, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Mau Lam, Duong Dinh Thang, Do Bang, Nguyen Huy Dan, Luu Tien Hung, "Influence of Nb and annealing process on structures and magnetic properties of Co-Zr-B hard magnetic ribbons", The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017) 10-13 December 2017 – Phu Quoc, Vietnam.

30. Nguyen Mau Lam, Tran Thi Thuy, Tran Minh Thi, Nguyen Huy Dan, "Synthesization and investigation of FeCo nanomaterials synthesised by chemical method", The 4th International  ymposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017) 10-13 December 2017 – Phu Quoc, Vietnam.

31. Tran Minh Thi, Nguyen Mau Lam, Vu Quoc Trung, "Properties of polyaniline/Fe0.90Zn0.10Fe2O4 nanocomposites and the increasing of arsenic adsorption capacity in wastewater", The 4th international Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017) 10-13 December 2017 – Phu Quoc, Vietnam.
32. Nguyen Hai Yen, Nguyen Hoang Ha, Nguyen Mau Lam, Pham Thi Thanh, Nguyen Huy Ngoc, Tran Dang Thanh, Dinh Thi Kim Oanh abd Nguyen Huy Dan "Influence of Cr-addition on magnetic properties and magnetocaloric effect of Fe-Cr-Ga-Zr-B rapidly quenched alloys", The 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018) Ninh Binh, Vietnam, November 7-11th 2018.


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây