Tìm kiếm những gì bạn muốn

Lưu Thị Kim Thanh

Số điện thoại 914650582
Địa chỉ Nhà 5, Khu TT Trường ĐHSP Hà Nội 2
Email luuthikimthanh@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Vật lý

Giới thiệu / kỹ năng

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Lý thuyết trường

Văn bằng chứng chỉ

PGS-TS Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Quá trình công tác

SV: Đại học Sư phạm Hà Nội
Từ 1989 đến nay: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Quá trình đào tạo

- SV: Đại học Sư phạm Hà Nội
- Học viên: Đại học Sư phạm Hà Nội
- NCS: Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Dự án / Đề tài

1.      Lưu Thị Kim Thanh: Các hiệu ứng lượng tử trong vật lý vi mô, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2002-2003, xếp loại: tốt.
2.      Lưu Thị Kim Thanh: Trạng thái kết hợp của các dao động tử có thống kê khác thường, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.06-05, xếp loại: tốt.
3.      Lưu Thị Kim Thanh: Nghiên cứu mô phỏng tính chất vật lý và đặc trưng hoạt động cơ bản của cảm biến đo tải trọng, thiết kế và chế tạo cảm biến dựa trên công nghệ MEMS, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B.2005-41-51, xếp loại: tốt.
4.       Lưu Thị Kim Thanh: Trạng thái kết hợp của các dao động tử có thống kê lượng tử, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B2007-18-21, nghiệm thu năm 2009, xếp loại: tốt.
5.      Lưu Thị Kim Thanh: Các phân bố thống kê lượng tử và một số hiệu ứng Vật lý, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B.2009-18-46, nghiệm thu năm 2011, xếp loại: tốt
6.      Lưu Thị Kim Thanh: Nghiên cứu nhóm lượng tử SU(2) trong vật lí hạt cơ bản, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.2011-18-05, nghiệm thu năm 2012, xếp loại: tốt
7.       Lưu Thị Kim Thanh: Nghiên cứu nhiệt dung của mạng tinh thể bằng lý thuyết thống kê biến dạng, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.2012, nghiệm thu năm 2013, xếp loại: tốt
8.      Lưu Thị Kim Thanh: Thống kê Fermi-Dirac mở rộng, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.2013, nghiệm thu năm 2014, xếp loại: tốt
9.      Lưu Thị Kim Thanh: Thống nhất các hạt boson và fermion bằng lý thuyết nhóm lượng tử, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.2014, nghiệm thu năm 2015, xếp loại: tốt
 

Sách / Bài báo xuất bản

1.      Luu Thi Kim Thanh: “A general version of deformed multimode oscllators”,   comm. in phys., Vol. 8, N0. 4, pp. 248-251, 1998.
2.      Luu Thi Kim Thanh: “On the statisticols distiribution of the q deformed para – fermion oscillators”, comm. in phys., Vol. 7, N0.1, pp. 31-35, 1997.
3.      Dao Vong Duc, Luu Thi Kim Thanh: “On the of the q deformed multimode oscllators”, comm. in phys., Vol. 7, N0. 2, pp. 10-14, 1997.
4.      Luu Thi Kim Thanh: “Coherent states for deformed para boson oscllators”,   comm. in phys., Vol. 9, N0. 4, pp. 2-24, 1999.
5.      Lưu Thị Kim Thanh: “Các thống kê khác với thống kê Bose   Einstein và thống kê fermi   Dirac”, Thông báo Khoa học, ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1999, tr. 95-105.
6.      Lưu Thị Kim Thanh: “Về các dao động tử đa mode biến dạng”, Thông báo Khoa học, ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2001, tr. 194-203.
7.      Luu Thi Kim Thanh, Dinh Van Dung, Nguyen Dong Dung, Vu Ngoc Hung, Nguyen Duc Chien: “The MEMS based silicompiegoresistive high pressure sensor: fabrication and application for measuring heavy mass load,   proceedings of the Eighth German”, Vietnamese semilar on physic 03-08 April, pp. 167-170, 2005.
8.      Luu Thị Kim Thanh, Đinh Văn Dũng, Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Đức Chiến, Phạm Văn Sô: “Mô phỏng tính chất cơ của cảm biến áp suất MEMS sử dụng phần mền ANSYS”, Tạp chí Khoa học công nghệ các trường ĐHKT, số 53/2005, tr. 30-34.
9.      Luu Thị Kim Thanh: “Trạng thái kết hợp của các dao động tử có thống kê khác thường”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2005, tr. 122 -126.
10. Luu Thị Kim Thanh: “Coherent states for p.q  deformed oscillator”, Comm.in Phys., Vol. 17, N0. 1, pp. 9-12, 2007.
11. Luu Thị Kim Thanh: “Generalized q Deformed of Virasoro Algebra”,   Communications in Physics, 2007.
12. Luu Thị Kim Thanh: “Dao động tử Fermion biến dạng hai tham số q, p”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2007.
13. Luu Thi Kim Thanh: “On Generalized q Deformed Fermionic Oscillators”,   Communications in Physics, Volume 18, N0 . 1, pp.19-22, 2008.
14. Lưu Thị Kim Thanh, Nguyễn Thi Loan: “The Statistical Sum of the q Deformed Harmonic”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2/2008, tr. 84-88.
15. Luu Thi Kim Thanh, Phạm Thị Toản, Bùi Văn Thiện: “Các thống kê lượng tử”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 4/2008, tr. 107-111.
16. Luu Thi Kim Thanh, Bùi Văn Thiện, Phạm Thị Toản: “Trạng thái ngưng tụ Bose Einstein”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 6/2008, tr. 80-86.
17. Luu Thi Kim Thanh: “The Average Energy for the q Deformed Harmonic Oscillator”, Communications in Physics, Volume 19, N0. 2/2009, pp. 124-128.
18. Lưu Thị Kim Thanh, Dương Đại Phương: “Nghiên cứu tính chất từ của khí điện tử tự do trong kim loại”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 7/2009, tr. 123-129.
19.  Lưu Thị Kim Thanh, Mai Thị Linh Chi, Lương Khánh Toàn, Nguyễn Đình Tuấn: “Biểu diễn ma trận của dao động tử điều hòa biến dạng q”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 10/2009, tr. 77-81.
20. Lưu Thị Kim Thanh, Nguyễn Văn Hùng: “Tính đối xứng của các định luật Vật lý”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 13/2010, tr. 56- 60.
21. Lưu Thị Kim Thanh, Đỗ Thị Thắm: “Phân bố Bose Einstein biến dạng q với nhiệt độ chuyển pha của chất siêu dẫn”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 17/2011, tr. 140 -146.
22. Lưu Thị Kim Thanh: “Quantum Algebras SUq(2)”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 19/2012, tr. 140-146.
23. Vinh N G, Ngu M V, Lan N T, Thanh L T K and Viet N A 2015 J. Phys.: Conf. Series 627 012022.
24. Ngu M V, Vinh N G, Lan N T, Thanh L T K and Viet N A 2015 J. Phys.: Conf. Series 627 012021.
25. Thanh L T K and Ngu M V 2014 J. Phys.: Conf. Series 537 012010.
26. Lưu Thị Kim Thanh, Ngô Gia Vịnh, Mẫn Văn Ngữ, Thống kê vô hạn là thống kê Maxwell - Boltzmann, Hội nghị khoa học trẻ trường ĐHSPHN2, Lần VIII (2014).
27. Lưu Thị Kim Thanh, Mẫn Văn Ngữ, Dao động tử phi điều hòa, Tạp chí khoa học trường ĐHSPHN2, Số 26/2013.
28. Duong Dai Phuong, Nguyen Thi Loan, Luu Thi Kim Thanh, Vu Van Hung and Ngo Gia Vinh ,Investigation of the paramagnetic susceptibility of  free electrons in metal using q-deformed Fermi-Dirac statistics, Tạp chí khoa học trường ĐHSPHN2. (2015).

Báo cáo tại các hội thảo

1. Vũ Văn Hùng, Dương Đại Phương, Lưu Thị Kim Thanh: “Application of q Deformed Fermi Dirac Statistic to the Specific Heat Capacity of Free Electrons of Metals”, Procceding of the 36th National Conference on Theoretical Physics, pp. 140-147, 2011.
2.  Dương Đại Phương, Lưu Thị Kim Thanh: “Paramagnetic Susceptibility of Metals in the Theory of q Deformed Fermi Dirac Statistics”, Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Toàn quốc lần thứ VI, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2012.
3. Man Van Ngu, Ngo Gia Vinh, Luu Thi Kim Thanh, Nguyen Tri Lan and  Nguyen Ai Viet, Cooper pair of superconductivity in the coordinate representation and q-deform harmonic oscillator, Proc. 40th National Conf. Theor. Phys. Comput. Phys., 29th July – 1st Aug. 2015, Da Lat, Vietnam (to be published in IOP Phys. Conf. Series 2016).
4. Ngo Gia Vinh, Man Van Ngu, Luu Thi Kim Thanh, Nguyen Tri Lan and  Nguyen Ai Viet, Connection on between q-deformed Harmonic ocillator and Aharmonic, Proc. 40th National Conf. Theor. Phys. Comput. Phys.,  29th July – 1st Aug. 2015, Da Lat, Vietnam (to be publish in IOP Phys. Conf. Series 2016).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây