Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Văn Tuyên

Địa chỉ Nhà 7, Tập thể Trường ĐHSP Hà Nội 2
Email nguyenvantuyen83@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chức vụ Phó trưởng khoa
Đơn vị Khoa Toán

Giới thiệu / kỹ năng

Referee and Reviewer of Journals:

1. Mathematical Reviews
2. Journal of Global Optimization
3. Acta Mathematica Vietnamica
4. RAIRO Operations Research
5. Tamkang Journal of Mathematics 
6. Applicable Analysis 
7. Optimization
8. Minimax Theory and Its Applications
9. Optimal Control, Applications and Methods
10.  Journal of Optimization Theory and Applications
 

Quá trình công tác

 • Từ tháng 01 năm 2006 đến nay: Giảng viên, Khoa Toán - Trường ĐHSP Hà Nội 2
 • Từ 01 tháng 08 năm 2014 đến 30 tháng 12 năm 2014: Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics-VIASM), Hanoi, Vietnam
 • Từ 01 tháng 09 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2016: Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ tại Khoa Toán ứng dụng, Trường ĐH Quốc gia Pukyong, Busan, Korea.
 • Từ 01 tháng 06 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017: Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Giải tích phi tuyến và Tối ưu và Trung tâm Giáo dục Phổ thông, Trường ĐH Y Cao Hùng, Đài Loan. 
 • Từ 04 tháng 03 năm 2018 đến 10 tháng 03 năm 2018: Visiting appointment, School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China
 • Từ 10 tháng 03 năm 2018 đến 10 tháng 04 năm 2018: Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ tại Khoa Toán ứng dụng, Trường ĐH Quốc gia Pukyong, Busan, Korea.
 • Từ 01 tháng 06 năm 2018 đến 30 tháng 11 năm 2018: Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Giải tích phi tuyến và Tối ưu và Trung tâm Giáo dục Phổ thông, Trường ĐH Y Cao Hùng, Đài Loan. 
 • Từ 16 tháng 07 năm 2018 đến 20 tháng 07 năm 2018: Visiting appointment, School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China
 • Từ 19 tháng 12 năm 2018 đến 26 tháng 12 năm 2018: Visiting appointment, School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China
 • Từ 01 tháng 01 năm 2019 đến 31 tháng 03 năm 2019: Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics-VIASM), Hanoi, Vietnam

Giải thưởng khoa học

 • Giải thưởng công trình toán học năm 2012 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học)
  (The Mathematical Research Award of 2012 awarded by The National Program for the Development of Mathematics, Vietnam) 
 • Giải thưởng công trình toán học năm 2017 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học)
  (The Mathematical Research Award of 2017 awarded by The National Program for the Development of Mathematics, Vietnam) 
 • Giải thưởng công trình toán học năm 2018 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học)
  (The Mathematical Research Award of 2018 awarded by The National Program for the Development of Mathematics, Vietnam) 
 • Giải thưởng công trình toán học năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quá trình đào tạo

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm- Đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
ĐHSP Hà Nội 2 Sư phạm Toán - Tin 09/2001-06/2005 Chính qui Cử nhân
Viện Toán học Toán Giải tích 2008-2010 Tập trung Thạc sĩ
ĐHSP Hà Nội 2 Toán Giải tích 2011-2015 Tập trung Tiến sĩ

Dự án / Đề tài

1. Nguyễn Văn Tuyên (thành viên): “Về hàm Riemann zeta”, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.2013.12, nghiệm thu năm 2014, xếp loại tốt.
2. Nguyễn Văn Tuyên: “Sự tồn tại nghiệm tối ưu theo thứ tự suy rộng của bài toán tối ưu véctơ”, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.2013.15, nghiệm thu năm 2014, xếp loại tốt.
3. Nguyễn Văn Tuyên (thành viên): “Tối ưu không trơn và đối ngẫu không lồi”, Đề tài Naofosted, mã số: 101.02-2012.03.
4. Nguyễn Văn Tuyên (thành viên): “Một số vấn đề định tính trong quy hoạch toàn phương và tối ưu véctơ với các hàm mục tiêu toàn phương”, Đề tài Naofosted, mã số: 101.01-2014.39.
5. Nguyễn Văn Tuyên: “Một số tính chất định tính của bài toán cân bằng véctơ với thứ tự tổng quát”, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.2016.11, nghiệm thu năm 2017, xếp loại tốt.
6. Nguyễn Văn Tuyên (chủ nhiệm): "Khảo sát về một số quy tắc tính toán dưới vi phân bậc hai và các ứng dụng", Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số: B2018-SP2-14, đang triển khai.
7. Nguyễn Văn Tuyên (chủ nhiệm): " Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu véctơ trên miền ràng buộc không bị chặn", Đề tài KHCN ưu tiên cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (2019), đang triển khai.

Sách / Bài báo xuất bản

I. Bài báo quốc tế
1. Tuyen, N.V., Yen, N.D.:  On the concept of generalized order optimality, Nonlinear Anal. 75 (2012), pp. 1592-1601. (SCI)
2. Tuyen, N.V.: Some characterizations of solution sets of vector optimization problems with generalized order, Acta Math. Vietnam. 41 (2016), 677-694 (SCOPUS)
3. Tuyen, N.V.: Convergence of the relative Pareto efficient sets, Taiwanese J. Math. 20 (2016),  1149-1173. (SCI)
4. Huy, N.Q.,  Tuyen, N.V.: New second-order optimality conditions for a class of differentiable optimization Problems, J. Optim. Theory Appl. 171 (2016), 27-44. (SCI)
5. Kim, D.S., Tuyen, N.V.: A note on second-order Karush-Kuhn-Tucker necessary optimality conditions for smooth vector optimization problems, RAIRO-Oper. Res. 52 (2018), 567-575.  (SCIE)
6. Huy, N.Q., Kim, D.S, Tuyen, N.V.:  Existence theorems in vector optimization with generalized order, J. Optim. Theory Appl. 174 (2017), 728-745. (SCI)
7. Huy, N.Q., Kim, D.S, Tuyen, N.V.: New second-order Karush–Kuhn–Tucker optimality conditions for vector optimization, Appl. Math. Optim. 79 (2019), 279–307 (SCI)
8. Kim, D.S., Son, P.T., Tuyen, N.V.: On the existence of Pareto solutions for polynomial vector optimization problems, Math. Program.  (2018). DOI: https://doi.org/10.1007/s10107-018-1271-7 (SCI)
9. Tuyen, N.V., Yao, J.C, Wen, C.F.: A note on approximate Karush-Kuhn-Tucker conditions in locally Lipschitz multiobjective optimization, Optim. Lett.  13 (2019), 163-174 (SCIE)
10. Tuyen, N.V., Huy, N.Q., Kim, D.S.: Strong second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for vector optimization, Appl. Anal. (2018). DOI: https://doi.org/10.1080/00036811.2018.1489956 (SCIE
11. Kien, B.T., Tuyen, N.V., Yao, J.C.: Second-order KKT optimality conditions for multi-objective optimal control problems, SIAM J. Control Optim. 56 (2018), 4069-4097.  (SCI)
12. Tuyen, N.V., Xiao, Y.-B., Son, T.Q.: On AKKT optimality conditions for cone-constrained vector optimization problems, To appear in J. Nonlinear Convex Anal.  (SCIE)
13. An, D.T.V., Kobis, M.A., Tuyen, N.V.: Differential stability of convex optimization problems under weaker conditions. To appear in Optimization.  (SCIE)
14. Xiao, Y.-B., Tuyen, N.V., Yao, J.-C, Wen, C.-F.: Locally Lipschitz Vector Optimization Problems: Second-order constraint qualifications, regularity condition, and KKT necessary optimality conditions. Positivity (2019). DOI: https://doi.org/10.1007/s11117-019-00679-z (SCIE)
15. Son, T.Q., Tuyen, N.V., Wen, C.-F.: Optimality conditions for approximate Pareto solutions of a nonsmooth vector optimization problem with an infinite number of constraints. To appear in Acta Math. Vietnam. (SCOPUS)
II. Bài báo trong nước
1. Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Tuyên: Tính tổng của một số chuỗi hàm bằng thặng dư, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 26 (2013), tr. 83 - 94.
2. Nguyễn Văn Tuyên: Sự tồn tại nghiệm Slater của bài toán tối ưu vector, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 33 (2014), tr. 13 - 20.
3. Nguyễn Văn Tuyên: Điều kiện M-tame và sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu có ràng buộc, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 46 (2016), tr. 3-10. 
III. Bản thảo
(a) Kim, D.S., Mordukhovich, B.S., Pham, T.S., Tuyen, N.V.: Existence of efficient and properly efficient solutions to problems of constrained vector optimization, submitted (arxiv.org/abs/1805.00298)
(b) Tuyen, N.V., Yao, J.-C., Wen, C.-F., Xiao, Y.-B.: On second-order sufficient optimality conditions for $C^1$ vector optimization problems, submitted (arxiv.org/abs/1808.02202)
(c) Toan, N.T., Thuy, L.Q., Tuyen, N.V., Xiao, Y.B.: Second-order KKT optimality conditions for multiobjective discrete optimal control problems, submitted.
(d) Huy, N. Q., Kien, B. T., Lee, G. M., Tuyen, N. V.: Second-order optimality conditions for multiobjective optimization problems with constraints,  submitted.
IV. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Phụ Hy, Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tuyên: “Bài tập giải tích hàm”, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

Báo cáo tại các hội thảo

1. On the concept of generalized order optimality, The 8th Vietnam-Korea Workshop “Mathematical Optimization Theory and Applications”, December 8-10, 2011, Dalat, Vietnam.
2. New Second-Order Optimality Conditions for Differentiable Optimization Problem, The 8th Congress of the Vietnamese Mathematical, August 10-14, 2013, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam.
3. Convergence of the relative Pareto efficient sets, The 12th Workshop on Optimization and Scientific Computing, April 23-25, 2014, Bavi, Vietnam.
4. Some characterizations of solution sets of vector optimization problems, The 13th Workshop on Optimization and Scientific Computing, April 23-25, 2015, Bavi, Vietnam.
5. Strong second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for vector optimization, Workshop “Some selected problems in Probability theory, Graph theory, and Scientific computing”, February 16-18, 2017, Ha Noi - Vinh Phuc, Vietnam.
6. New second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for vector optimization, Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics, February 20-24, 2017, Da Nang, Vietnam.
7. A note on second-order (KKT) optimality conditions for smooth vector optimization problems, The 15th Workshop on Optimization and Scientific Computing, April 20-22, 2017, Bavi, Vietnam.
8. Second-order KKT optimality conditions for multi-objective optimal control problems, Workshop "Mathematical Optimization Theory and Application", January 18-20, 2018, VIASM, Hanoi, Vietnam.
9. Existence results for vector optimization problems, May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan, Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics. 
10. Existence of efficient and properly efficient solutions to problems of constrained vector optimization, International Workshop on Nonlinear and Variational, August 17-19, 2018, Kaohsiung, Taiwan
11. Existence of efficient and properly efficient solutions to problems of constrained vector optimization, International Workshop Variational Analysis and Related Topics, December 13-15, 2018, Hanoi Pedagogical University 2, Xuan Hoa, Vinh Phuc, Vietnam 
12. On approximate Karush-Kuhn-Tucker conditions for locally Lipschitz multiobjective optimization problems, The 17th Workshop on Optimization and Scientific Computing, April 18-20, 2019, Bavi, Vietnam. 
13. Second-order subdifferentials and its applications, International Conference “Differential Equations and Dynamical Systems”, September 5-6, 2019, Hanoi Pedagogical University 2, Xuan Hoa, Vinh Phuc, Vietnam  
  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây