Tìm kiếm những gì bạn muốn

Khuất Văn Ninh

Số điện thoại 912953424
Địa chỉ Số nhà 21, ngõ 31 phố Doãn Kế Thiện, Hà Nội
Email khuatvanninh@hpu2.edu.vn
Chức vụ Trưởng bộ môn
Đơn vị Khoa Toán

Quá trình công tác

  1. Học hàm: Phó giáo sư , năm 2011 tại Việt Nam

Quá trình đào tạo

  • Đại học: Từ 9/ 1969 đến 7/1975 học Đại học Quốc gia  Azerbaijan - Liên xô
  • Tiến sĩ : Từ 1/ 1986  đến 8/1990 học Nghiên cứu sinh tại Viện Toán học Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ GDĐT cấp bằng năm 1990

Dự án / Đề tài

Đã nghiệm thu 2 đề tài cấp Bộ:
  • “ Giải gần đúng một số phương trình toán tử ”,  mã số  B 2002-41-16,
  • “ Phương pháp thác triển theo tham số để giải một lớp phương trình toán tử phi tuyến”, mã số B 2009 18-45,

Sách / Bài báo xuất bản

1) Khuất Văn Ninh, Về tính xấp xỉ giá trị chuẩn tắc của toán tử đa trị trong không gian vectơ tôpô, Tạp chí Toán học , T.17, N0 1-2, tr.1- 6, 1989.
2) Khuất Văn Ninh, Phương pháp lặp để giải phương trình toán tử trong không gian vectơ tôpô khả mêtric. Tạp chí toán học 1990, T18, N0 2, tr.13 -22, 1990.
3) Nguyễn Minh Chương, K.V. Ninh, On approximative normal values of multivalued operator in vector topological spaces . J.Isv.Vuzov SSSR (1991) VINITI 29-04-91,No 1774-B-91 (in Rusian).
4) Nguyễn Minh Chương, Le quang Trung, Khuat Van Ninh, Boundary value problem for nonlinear parabolic for equations of infinite order in Sobolev - Orlicz spaces Matematicheskie Zametki 48 (1990), 78 - 85 (in Russian)
5) Khuất Văn Ninh, Giải xấp xỉ phương trình toán tử trong không gian vectơ tôpô, Luận án phó tiến sĩ , Hà Nội 1990, 1990, 82 trang.
6) Khuất Văn Ninh, Mamedov Ia. D., Cходиость двусторонних приближений к решению операторных уравнений с  немонотонной правой частью.// Весник БГУ. Сер. физ. мат. н. 1992,N01, C. 95 - 99.
7) Khuất Văn Ninh, Musaev.V.M., Теоремы о смешанной системе дифференциальных и интегральных неравенств. // Весник БПУ. Сер. Природовед.  1993, N01 - 2, C 46 - 55.
8) Khuất Văn Ninh,  Mamedov Ia. D., Краевая задача для дифференциального уравнения первого порядка с параметром  // Труды ИММ, АН. Азер, T.9, C.58 - 63.
9) Khuất Văn Ninh, О схдимости двусторонних приближений к решению систем интегральных уравнений типа Вольтерра - Фредгольма. // Изв.АН.Азер.1998,т.18, N02, C. 40 - 45.
10) Khuất Văn Ninh, К теории решений краевой задачи для абстрактного дифференциального уравнения первого порядка с параметром.// Баку 1998. Труды Конференции, посвященной 80 - летию К.Т.Ахмедова.
11) Khuất Văn Ninh, Vũ Kim Tuấn, Nonlinear operator equation with a special monotone operator. // Trans. of Acad. Sci. of Azerbaijan. Ser. Phys. tech. and math, 1999, V. 19, N0 1 - 2, P. 104 - 107.
12) Khuất Văn Ninh, Об одном методе прибпижённого решения операторного уравнения.//. Материалы конференции “Вопро сы функционального анализа и математической физики“ посвященной 80-летию БГУ. Баку 1999, С.287 - 289.
13) Khuất Văn Ninh, Approximated solution of the equation of a second kind with a sum of two operators. // Proceeding of IMM of Azerbaijan AS. 1999, V.X, P.97 - 101.
14) Nguyễn Quang Huy, Khuất Văn Ninh. Điều kiện tối ưu toàn cục cho bài toán cực tiểu toàn phương với ràng buộc bất đẳng thức toàn phương.// Tạp chí khoa học. Số 02, 2008, tr. 71- 83.  
15) Khuất Văn Ninh, Nguyễn Thị Quý Kim. Giải gần đúng phương trình tích phân Volterra – Fredholm.// Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, Tạp chí khoa học. Số 04, 2008, tr. 75- 88.
16) Khuat Van Ninh. A method of extending by parameter for an approximate solution of operator equation. Acta Mathematica Vietnamica, Volum 36, Number 1, 2011, pp 119-127.
17) N.Q.Huy, D.S.Kim, K.V. Ninh, Stability of Implicit Muntifuntions in Banach Spases, Journal Optimizations Theory and Applications (2012), 155: 558-571, DOI 10.1007/s 10957-012-0058-x.
18) Khuất Văn Ninh, Trần Mạnh Cường, Ứng dụng phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình tích phân Fredholm loại hai, Tạp chí khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, Số 26, 2013, tr. 95- 106.
19) Khuất Văn Ninh, Nguyễn Hữu Tùng, Ứng dụng của một số phương pháp lặp với bậc hội tụ cao để giải phương trình phi tuyến, Tạp chí khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, Số 43, 2016.
20) Ngo Thanh Binh, Khuat Van Ninh, Parameter Continuation Method for Solving Nonlinear Fredholm Integral Equations of the Second Kind,Bull. Malays. Math. Sci. Soc.https://doi.org/10.1007/s40840-018-0700-3.
21)
Ngo Thanh Binh and Khuat Van Ninh, A numerical method for solving nonlinear Volterra - Fredholm integral equation, Applied Analysis and Optimizations, Yokohama Publishers- Volume 3, Number 1, 103 -127,2019 
22) Khuat Van Ninh, Ngo Thanh Binh, "Analytical solution of Volterra - Fredholm integral equations using  hybrid of the method of contractive mapping and parameter continuation method",Int. J. Appl. Comput. Math (2019) 5:76 https://doi.org/10.1007/s40819-019-0684-1.
-----------------------
SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
1)  (Đồng tác giả) Giải xấp xỉ phương trình toán tử,  NXB KHKT 1992
2)  (Đồng tác giả ) Giải tích số, NXB GD 2001
3)  (Đồng tác giả) Giáo trình Giải tích số, NXB Đại học Cần Thơ 2013
4) (Đồng tác giả) Lí thuyết xấp xỉ tốt nhất và một số ứng dụng trong toán sơ cấp, NXB ĐHSP 2014
5) (Đồng tác giả) Phương pháp sai phân và ứng dụng trong toán sơ cấp,  NXB ĐHSP 2014
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây