Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Số điện thoại 989240467
Địa chỉ Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Email nguyenthituyetminhsp2@gmail.com
Chức vụ Phó trưởng khoa
Đơn vị Khoa Ngữ văn

Văn bằng chứng chỉ

Tiến sĩ
Chuyên ngành Văn học Việt Nam
 

Quá trình công tác

Từ 1994 - nay: Giảng viên khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

Dự án / Đề tài

1. Nguyễn Thị Tuyết Minh (chủ nhiệm), Tìm hiểu yếu tố truyền thống và hiện đại trong hai tập thơ Thơ thơ và Gửi hương cho gió của Xuân Diệu, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Mã số C.04-54, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nghiệm thu 2006. 
2.Nguyễn Thị Tuyết Minh (chủ nhiệm), Những đặc điểm quan trọng trong nghệ thuật trần thuật của văn xuôi Việt Nam thời kì đổi mới, Đề tài KHCN cấp Bộ, Mã số B.2007-18-17 Bộ Giáo dục & Đào tạo, Nghiệm thu 2010. 
3. Nguyễn Thị Tuyết Minh (chủ nhiệm), Nghiên cứu tư duy tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1945, Đề tài KHCN ưu tiên cấp cơ sở, Mã số C.2011-18-03, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nghiệm thu 2012. 
4. Nguyễn Thị Tuyết Minh (chủ nhiệm), Nghiên cứu những đổi mới nghệ thuật trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại, Đề tài KHCN ưu tiên cấp cơ sở, Mã số C.2012-18-14, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nghiệm thu 2013. 
5. Nguyễn Thị Tuyết Minh (chủ nhiệm), Nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh dưới góc nhìn văn hóa, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Mã số C.2013.05, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nghiệm thu 2014. 
6. Nguyễn Thị Tuyết Minh (chủ nhiệm), Đổi mới hướng tiếp cận văn xuôi Việt Nam sau 1975 trong nhà trường, Đề tài KHCN ưu tiên cấp cơ sở, Mã số C.2014-18-01, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nghiệm thu 2015.

Sách / Bài báo xuất bản

I.SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 
[1] Nguyễn Thị Tuyết Minh (đồng biên soạn) (2008), Hồ Chí Minh - một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội.
[2] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2012), Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1945 (Chuyên luận), NXB Công an nhân dân, Hà Nội.
[3] Nguyễn Thị Tuyết Minh (đồng tác giả) (2015), Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ khởi nguồn Dục Tú- Đông Anh, NXB Kim Đồng, Hà Nội.
[4] Nguyễn Thị Tuyết Minh (đồng tác giả) (2018), Văn học từ những góc nhìn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

 
II.BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ
[1] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2007), Điểm nhìn nghệ thuật trong tiểu thuyết lịch sử Giàn thiêu của Võ Thị Hảo, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam số 154 tháng 11, Hà Nội, tr. 21- 24.
[2] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2008), Cảm thức thế sự trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thời đổi mới, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2 số 2, Hà Nội-03/2008, tr. 31- 36.
[3] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2008), Kiểu nhân vật mang khát vọng lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nửa sau thế kỉ XX, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2 số 4, Hà Nội-09/2008, tr.17- 21.
[4] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2009), Một kiểu loại hình nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử thời đổi mới, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam số 171 tháng 4, Hà Nội, tr. 51- 53.
[5] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2009), Khuynh hướng tiểu thuyết hoá lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1975, Nghiên cứu Văn học số 4, Hà Nội, tr. 56- 64.
[6] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2009), Kiểu kết cấu lắp ghép, đồng hiện trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2 số 7, Hà Nội-06/2009, tr.45- 51.
[7] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2009), Tư duy phân tích và giả định lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986, Tạp chí Văn nghệ quân đội số cuối tháng 7, Hà Nội, tr.65- 67.
[8] Nguyễn Thị Tuyết Minh- Nguyễn Thị Bình (2010), Lớp ngôn ngữ thơ hóa trong văn xuôi đương đại Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ quân đội số đầu tháng 11, Hà Nội, tr.102- 105.
[9] Nguyễn Thị Tuyết Minh- Nguyễn Thị Bình (2011), Vài nét về ngôn ngữ thân thể trong văn xuôi đương đại, Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 718, đầu tháng 1, Hà Nội, tr.110-112.
[10] Nguyễn Thị Tuyết Minh- Nguyễn Thị Bình (2011), Cách tân nghệ thuật trong tổ chức lời văn của văn xuôi đương đại Việt Nam, Nghiên cứu Văn học số 8, Hà Nội, tr.102- 112.
[11] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2012), Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết lịch sử đương đại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2 số 21, Hà Nội-10/2012, tr.48- 56.
[12] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2012), Khả năng, giới hạn của tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2 số 22, Hà Nội-12/2012, tr.53- 59.
[13] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2013), Mối quan hệ văn học - văn hóa và sức sống văn hóa Việt trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh, Tạp chí  Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 số 28, Hà Nội-12/2013, tr. 11- 18.
[14] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2014), Giá trị văn hóa Việt trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2 số 29, Hà Nội- 2/2014.
[15] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2015), Lớp ngôn từ thông tục trong văn xuôi đương đại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, tr 949- 955.
[16] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2016), Xu hướng vận động của điểm nhìn trần thuật trong văn xuôi Việt Nam sau 1975, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Hà Nội/ 3, tr 101 - 109.
[17] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2016), Cảm thức tìm về nguồn cội văn hóa trong truyện ngắn Bình Nguyên Lộc, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa”, NXB Thông tin và truyền thông, Đà Nẵng tháng 12/2016, tr 689 - 694.
[18] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2017), Giọng điệu trong văn xuôi Việt Nam đương đại, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội số 13, Hà Nội- 2/2017, tr 53-61.
[19] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2017), Dấu ấn toàn cầu hóa trong ngôn từ văn xuôi đương đại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh tháng 8/2017, tr 654 - 660.
[20] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2017), Bi kịch thân phận trẻ thơ trong chiến tranh (Tiểu thuyết Chim én bay của Nguyễn Trí Huân), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toàn quốc Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ Văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, NXB KHXH, Hà Nội, tháng 12/2017, tr 182 - 186.
[21] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2019), Chân dung bạn bè văn nghệ sĩ trong “Nhật ký” của Nguyễn Huy Tưởng, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật, số tháng 4, Hà Nội, tr 79-84.
[22] Nguyễn Thị Tuyết Minh (2019), Đặc trưng thể loại tiểu thuyết lịch sử và các khuynh hướng tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XXI, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc, NXB Văn học, Hà Nội, tháng 5, tr 54 – 64
.
[23] Tuyet Minh Nguyen Thi (2019), Dynamic Features of Vietnamese Historical Novel in the Early Twentieth-first Century: Through the Trio of Novels by Nguyen Xuan Khanh, International Journal of Advanced Scientific Research and Management (IJASRM, ISSN 2455-6378), Volume 4 Issue 7, PP 43 – 47, July 2019. 
http://ijasrm.com/volume-4-issue-7/
 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Báo cáo tại Hội thảo khoa học Hội giao lưu các trường Đại học - Cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ X, CĐSP Yên Bái- 11/2014.
2. Báo cáo tại Hội thảo Ngữ học toàn quốc, Đại học Sài Gòn, 17/4/2015.
3. Báo cáo tại Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa, Trường ĐHSP Đà Nẵng tháng 12/ 2016.
4. Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, Đại học KHXH và NV- ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức tại Bình Châu, Bà Rịa- Vũng Tàu ngày 2- 4/8/2017.

5. Báo cáo tại Hội thảo khoa học Toàn quốc Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ Văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, ĐHSP Hà Nội 2,  ngày 10/12/2017.
6. Báo cáo tại Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc, Đại học Hồng Đức,  ngày 25/5/2019.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây