Tìm kiếm những gì bạn muốn

Lê Thị Thùy Vinh

Số điện thoại 982058702
Địa chỉ Hà Nội
Email thuyvinh0610@gmail.com
Chức vụ Giảng viên chính
Đơn vị Khoa Ngữ văn

Văn bằng chứng chỉ

Tiến sĩ Ngôn ngữ học 2015

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007 đến nay Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Hà Nội 2 Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ

Giải thưởng khoa học

Giải Ba Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục Đại học (do Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận)

Quá trình đào tạo

Học vị, học hàm Ngành – chuyên ngành – hệ đào tạo Thời gian Nơi cấp
Cử nhân SP Ngữ văn (chính quy) 2003 - 2007 Trường ĐHSP Hà Nội 2
Thạc sĩ Ngữ văn – Ngôn ngữ (chính quy) 2008 - 2010 Trường ĐHSP Hà Nội
Tiến sĩ Ngữ văn – Ngôn ngữ (chính quy) 2011- 2015 Trường ĐHSP Hà Nội

Dự án / Đề tài

1.    Lê Thị Thùy Vinh (2013), Nghiên cứu quán ngữ tiếng Việt từ góc độ dụng học, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Mã số: C.2012.18,  Trường ĐHSP Hà Nội 2. Xếp loại: Tốt
2.    Lê Thị Thùy Vinh (2014), Từ ngữ vay mượn của nhóm ngành kinh tế trong tiếng Việt, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Mã số: C.2014.38, Trường ĐHSP Hà Nội 2. Xếp loại: Tốt
3.    Lê Thị Thùy Vinh (2014), Các giải pháp khắc phục hiện tượng nói và viết ngọng l-n cho sinh viên khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Hà Nội 2, Đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở (thành viên tham gia), Mã số: C.2013 -18-01, Trường ĐHSP Hà Nội 2. Xếp loại: Tốt
4. Lê Thị Thùy Vinh (2016), Thống nhất, chuẩn hóa từ ngữ kinh tế trong tiếng Việt, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Mã số: C.2016.02, Trường ĐHSP Hà Nội 2. Xếp loại: Tốt
5. Lê Thị Thùy Vinh (2018), Phân tích từ ngữ trong giảng dạy môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông, Đề tai KHCN cấp cơ sở, Trương ĐHSP HN 2. Xếp loại: Tốt.
 

Sách / Bài báo xuất bản

1. Lê Thị Thùy Vinh (thành viên tham gia) (2016), Văn học và giới nữ, NXB Thê giới.
2.  Lê Thị Thùy Vinh (2010), Một số biểu tượng trong thơ Vi Thùy Linh (qua các tập Khát, Linh, Đồng tử), Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 10.
3.  Lê Thị Thùy Vinh (2011), Mấy nhận xét về từ ghép hợp nghĩa trong các ngành kinh tế hiện nay, Từ điển học và Bách khoa thư, Số 4 (12),  tr.46
4.  Lê Thị Thùy Vinh (2013), Nghiên cứu quán ngữ tiếng Việt từ góc độ dụng học, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 23, tr. 48-63
5.  Lê Thị Thùy Vinh (2015), Một số xu hướng phát triển của từ ngữ kinh tế, Từ điển học và Bách khoa thư, Số 1 (33), tr 27-30
6.  Lê Thị Thùy Vinh (2015), Từ ngữ vay mượn gốc Anh – Mỹ trong ngành kinh tế, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, Số 5, tr 78-84
7.  Lê Thị Thùy Vinh (2015), Một số vấn đề hướng tới chuẩn mực hóa từ ngữ kinh tế trong tiếng Việt, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 39, tr.46-54
8.  Lê Thị Thùy Vinh (2015), Về xu hướng tạo từ ghép phân nghĩa mới thế hệ thứ hai, thứ ba trong tiếng Việt, Đỗ Hữu Châu – hành trình và tiếp nối, NXB ĐHQG Hà Nội, tr. 659
9. Lê Thị Thùy Vinh (2017), Chuẩn hóa từ ngữ kinh tế vay mượn trong tiếng Việt, Tạp chí khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2, số 49, tr114 – 124.
10 Lê Thị Thùy Vinh (2017),  Từ láy mới trong thơ Việt Nam đương đại, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, Số 11 (265), tr 44.
11. Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Thạo, Lê Thị Thùy Vinh, Nguyễn Thị Hiền (2017), Mấy vấn đề về từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt hiện đại, NXB Giáo dục
12. Lê Thị Thuỳ Vinh (2019), Phân tích từ ngữ trong văn bản thơ ca lãng man ở SGK THPT , Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 3 (283).

 

Báo cáo tại các hội thảo

 1. Lê Thị Thùy Vinh (2006), Tìm hiểu hiện tượng viết tắt của học sinh – sinh viên, Kỉ yếu Ngữ học trẻ, 2006, tr.123
2. Lê Thị Thùy Vinh (2008), Tìm hiểu một số yếu tố văn hóa tinh thần chi phối quá trình tạo nghĩa, tạo từ trong hệ thống từ vựng tiếng Việt, Kỉ yếu Ngữ học trẻ, 2008, tr.729
3. Lê Thị Thùy Vinh (2012), Mấy nhận xét về từ ngữ các ngành kinh tế trong những năm gần đây, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ II, tr.375- 382
4. Lê Thị Thùy Vinh (2012), Hiện tượng chuyển trường nghĩa của từ ngữ từ các trường nghĩa trong đời sống xã hội sang từ ngữ nhóm ngành kinh tế, Kỉ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ VII Trường ĐHSP Hà Nội 2, tr.345-351
5. Lê Thị Thùy Vinh (2013), Biểu tượng cánh đồng trong “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư, Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ và văn học toàn quốc, tr.931 – 939
6. Lê Thị Thùy Vinh (2014), Từ ngữ vay mượn trong nhóm ngành kinh tế, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV, tr.408 – 416
7.  Đỗ Thu Hương, Lê Kim Nhung, Lê Thị Thùy Vinh (2014), Thực trạng và giải pháp khắc phục lỗi phát âm l/n của sinh viên khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lí học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, tr.437
8.     Lê Thị Thùy Vinh (2015), Mấy nhận xét về từ ghép phân nghĩa trong các ngành kinh tế hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V, tr 241. 
9.     Lê Thị Thùy Vinh (2015), Về một xu hướng ghép hợp nghĩa bao gộp của từ ngữ kinh tế, Ngữ học toàn quốc 2015, tr.339
10. Lê Thị Thùy Vinh (2016), Từ ngữ mới trong các tác phẩm văn học Việt Nam đương đại, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VI, TP. Hồ Chí Minh
11. Lê Thị Thùy Vinh (2016), Hiện tượng cấu tạo từ ngữ mới theo cách thức liên tưởng hóa trong tiếng Việt, Kỉ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học: Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Trường ĐH KHXH&NV.
12. Lê Thị Thùy Vinh (2016), Đặc điểm của các từ tiếng Anh xuất hiện trên các trang quảng cáo của báo điện tử, Hội thảo khoa học Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài tiếng nói Việt Nam.
13. Lê Thị Thùy Vinh (2017), Một số biểu thức rào đón lịch sự trong tiếng Việt, Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017, Trường ĐH Quy Nhơn.
14. Lê Thị Thùy Vinh (2017), Về sự biến đổi từ vựng trong thơ Nguyễn Duy, Hội thảo khoa học toàn quốc Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập  Trường ĐHSP Hà Nội 2
15. Lê Thị Thùy Vinh (2018) Đặc điểm của các từ tiếng Anh xuất hiện trên các trang quảng cáo của báo điện tử, Hội thảo khoa học trẻ trường ĐHSP Hà Nội 2.
16. Lê Thị Thùy Vinh (2018), Thực hành phân tích diễn ngôn bài thơ “Đồng tử” của Vi Thùy Linh, Hội thảo Ngôn ngữ và văn học, Trường Đại học Quảng Nam.
17. Lê Thị Thùy Vinh (2018), Một số yếu tố văn hóa chi phối cách tạo từ trong phương ngữ Nam Bộ, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Triết lí nhân sinh của người Nam Bộ Việt Nam. NXB Cần Thơ.
18. Lê Thị Thùy Vinh (2018), Giảng dạy từ đồng nghĩa tiếng Việt cho người nước ngoài, Kỉ yếu hội thảo quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường Đại học lần thứ 2, ĐHKHXH&NV
19. Lê Thị Thùy Vinh (2018), Ứng dụng tích cực phương pháp phân tích ngôn ngữ trong giảng dạy ngôn ngữ học ở nhà trường Đại học, Kỉ yếu hội thảo Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường Đại học, cao đẳng, Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11/2018
20. Lê Thị Thuỳ Vinh (2018), Một số vấn đề về giao tiếp ngôn ngữ của sinh viên hiện nay,  Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia Văn hoá nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Học viện quản lí giáo dục, NXB Lao động - xã hội, thang 12, tr415.
21. Lê Thị Thuỳ Vinh (2019), Đặc điêm ngôn ngữ trong quảng cáo onine trên mạng xã hội facebook Việt, Kỉ yếu Hôi thảo Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triên 2019, Bình Dương, tháng 6, tr1741 tập 2. NXB Dân trí.
22. Lê Thị Thùy Vinh (2019), Một số cách giải nghĩa từ ngữ cho người nước ngoài học tiếng Việt, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay, tháng 7. 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây