Ngành Sư phạm Lịch sử

 • Mã ngành: D140218
  Khoa đào  tạo: Khoa Lịch sử

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương:
  21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 tín chỉ
        + Khối kiến thức của nhóm ngành: 42 tín chỉ
        + Khối kiến thức chuyên ngành: 28 tín chỉ

  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 37 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH