Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới đại hội Đảng bộ trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

  • 00:00 23-03-2020

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã xây dựng Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 8 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Trong Kế hoạch số 18-KH/ĐU, Đảng ủy nhấn mạnh: đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo các yêu cầu:

  - Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIII phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; đảm bảo an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đoàn kết dân tộc và niềm tin của cán bộ, viên chức và người học đối với Đảng.

  - Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ những văn kiện của đại hội đảng bộ cấp trên, và dự thảo các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo của các cấp ủy chi bộ, báo cáo chính trị của Đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

  - Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2022 đối với các chi bộ và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Đảng bộ phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ trường, chi ủy các đơn vị. Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Trường, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo đơn vị trong hệ thống chính trị của Nhà trường. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, chi bộ, tập thể lãnh đạo, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không thể tác động, chi phối bởi những thông tin giả, không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép liên quan đến công tác nhân sự.

  Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

  Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, viên chức và người học quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

  Đại hội chi bộ các đơn vị tập trung vào những nội dụng sau:

  - Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2022; kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư chi đối với những chi bộ không có chi ủy) trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

  - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII và dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ.

  - Bầu Ban chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Đại hội Đảng bộ thực hiện 4 nội dung:

  - Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 -2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025;

  - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Đảng bộ;

  - Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025;

  - Bầu Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Đảng ủy ban hành Hướng dẫn số 05-HD/ĐU về một số nội dung Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 08 tháng 11 năm 2019, theo đó: quy trình nhân sự của Đảng ủy trường được thực hiện theo 5 bước đối với các đồng chí tái cử và các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy; quy trình nhân sự của các chi bộ được thực hiện theo quy trình 3 bước đối với các đồng chí tái cử và các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy.

  Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, ngày 10 tháng 3 năm 2020, chi bộ Khoa Lịch sử tiến hành đại hội điểm. Sau đại hội điểm, Đảng ủy và bí thư các chi bộ đã tiến hành họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo và tổ chức tốt các đại hội chi bộ trong toàn Đảng bộ.


  Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử.

  Tiếp sau đó các chi bộ tiến hành đại hội trong thời gian từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020. Trong bối cảnh cả nước đang phải tăng cường công tác chống dịch Covid – 19, Đảng ủy trường đã chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch kịp thời, đảm bảo an toàn trong phạm vi trường, đồng thời chỉ đạo các chi bộ tiến hành đại hội theo kế hoạch đã ban hành. Các chi bộ trong toàn Đảng bộ đã tích cực chuẩn bị và tổ chức đại hội đúng quy trình, nghiêm túc và thành công tốt đẹp.


  Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo


  Đại hội Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Thanh tra


  Đại hội Chi bộ Phòng Quản trị Đời sống

  Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục Chính trị

  Đại hội Chi bộ Khoa Hóa học

  Sau đại hội các chi bộ, các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIII tiếp tục công tác chuẩn bị nhân sự, hoàn thiện các văn kiện trình đại hội, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 5 năm 2020. 

  Có thể nói, trong không khí cả nước tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, tình hình dịch Covid - 19 đang có những diễn biến phức tạp, Đảng ủy Nhà trường đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng đầu năm 2020 và tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY