LÍ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC

Danh sách giảng viên, viên chức

Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 02113863452 Email: nqhuy@hpu2.edu.vn
Trịnh Đình Vinh Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 0912024199 Email: trinhdinhvinh@hpu2.edu.vn
Bùi Kiên Cường Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 0988730578 Email: buikiencuong@hpu2.edu.vn
Vũ Quảng Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Ban giám hiệu Điện thoại: 0936436989 Email: vuquang@hpu2.edu.vn
Lê Thị Thu Hiền Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: lethithuhien82@hpu2.edu.vn
Nguyễn Mẫu Lâm Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Vật lý Điện thoại: Email: nguyenmaulam@hpu2.edu.vn
Phùng Văn Thành Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ Điện thoại: 0969584998 Email: thanhpv32@wru.vn
Phùng Văn Công Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Trạm Y tế Điện thoại: 0973463772 Email: thanhp421@gmail.com
Dương Thị Thuý Hằng Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Giáo dục Mầm non Điện thoại: Email: duongthithuyhang@hpu2.edu.vn
Doãn Ngọc Anh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: doanngocanh@hpu2.edu.vn
Lê Thanh Hà Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: lethanhha@hpu2.edu.vn
Trần Thị Loan Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: tranthiloan@hpu2.edu.vn
Nguyễn Bảo Trung Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: nguyenbaotrung@hpu2.edu.vn
Trần Thanh Tùng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: tranthanhtung@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Vui Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: nguyenthivui@hpu2.edu.vn
Hoàng Thị Hạnh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Tâm lý Giáo dục Điện thoại: Email: hoangthihanh@hpu2.edu.vn
Chu Thị Diệp Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: chuthidiep@hpu2.edu.vn
Phạm Văn Giềng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: phamvangieng@hpu2.edu.vn
Ngô Thị Lan Hương Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: ngothilanhuong@hpu2.edu.vn
Bùi Lan Hương Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: builanhuong@hpu2.edu.vn
Vi Thị Lại Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: vithilai@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Thuỳ Linh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: nguyenthithuylinh@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Linh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: nguyenthilinh@hpu2.edu.vn
Trần Hạnh Linh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: tranhanhlinh@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Nhung Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: nguyenthinhung88@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Xuân Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Chính trị Điện thoại: Email: nguyenthixuan@hpu2.edu.vn
Vũ Kiều Anh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Mầm non Điện thoại: Email: vukieuanh@hpu2.edu.vn
Trần Thị Minh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Mầm non Điện thoại: Email: tranthiminh@hpu2.edu.vn
Lê Xuân Điệp Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất Điện thoại: Email: lexuandiep@hpu2.edu.vn
Hà Minh Dịu Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất Điện thoại: Email: haminhdiu@hpu2.edu.vn