Ngành Văn học

 • Mã ngành: D220330
  Khoa đào tạo: Khoa Ngữ văn

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 64 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 8 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 56 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 38 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ.


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH