Search
PHÙNG GIA THẾ Position: Trưởng phòng Unit: Phòng Đào tạo Telephone: 0986700717 Email: phunggiathe@gmail.com
Lê Thị Thu Hiền Position: Phó trưởng khoa Unit: Khoa Ngữ văn Telephone: 0982066988 Email: lethuhiensp2@gmail.com
Nguyễn Huy Thảo Position: Tổ trưởng Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0912336635 Email: nguyenhuythao@hpu2.edu.vn
Đinh Anh Dũng Position: Phó Trưởng phòng Unit: Phòng Đào tạo Telephone: 0912891464 Email: trungduy.sp2@gmail.com
Trần Quang Huy Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 01689291840 Email: tranquanghuy@hpu2.edu.vn
Phan Thị Thanh Hồng Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0977395430 Email: phanthithanhhong@hpu2.edu.vn
Lê Khắc Quynh Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0983104033 Email: quynhlk@gmail.com
Phan Văn Lộc Position: Giảng viên Unit: Khoa Toán Telephone: 0984005426 Email: phanvanloc@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Nam Position: Giảng viên Unit: Khoa Lịch sử Telephone: 01688602404 Email: quangnamnguyensp2@gmail.com
Hoàng Tiến Quang Position: Chuyên viên Unit: Phòng Đào tạo Telephone: 0915969363 Email: quanght.sp2@gmail.com
Hoàng Mạnh Toàn Position: Chuyên viên Unit: Khoa Hóa học Telephone: 0987212654 Email: hoangmanhtoansp2@gmail.com
Vũ Hồng Phúc Position: Chuyên viên Unit: Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm Telephone: 0986868686 Email: vuhongphuc@hpu2.edu.vn
Trịnh Ngọc Trúc Position: Chuyên viên Unit: Phòng Đào tạo Telephone: 917657268 Email: tntrucsp2@hpu2.edu.vn
Nguyễn Quốc Toản Position: Chuyên viên Unit: Phòng Đào tạo Telephone: 0916207121 Email: nguyenquoctoan1@gmail.com
Lưu Thị Bích Hương Position: Tổ trưởng Unit: Khoa CNTT Telephone: 0966170888 Email: bichhuongsp2@yahoo.com
LÊ KIM NHUNG Position: Tổ trưởng Unit: Khoa Ngữ văn Email: lekimnhung.sp2@gmail.com
Nguyễn Thị Phương lan Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0988710798 Email: lanntphuong@gmail.com
Trần Thái Hoa Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0912056121 Email: tranthaihoa@hpu2.edu.vn
Nguyễn Anh Dũng Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0988944081 Email: nguyenanhdung@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Dương Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0975336077 Email: nguyenvanduong@hpu2.edu.vn
Trần Văn Giảng Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0914173359 Email: tranvangiang@hpu2.edu.vn
Đinh Thị Thu Hà Position: Chuyên viên Unit: Khoa Vật lý Email: dinhthithuha@hpu2.edu.vn
Phạm Thị Minh Hạnh Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0914110656 Email: phamthiminhhanh@hpu2.edu.vn
Hoàng Phúc Huấn Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0917623898 Email: hoangphuchuan@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Hà Loan Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0915170642 Email: nguyenthihaloan@hpu2.edu.vn
Đào Công Nghinh Position: Tổ trưởng Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0913391290 Email: daocongnghinh@hpu2.edu.vn
Lý Thị Mai Phương Position: Chuyên viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0945083776 Email: lythimaiphuong@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Thắm Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0974259950 Email: nguyenthitham@hpu2.edu.vn
Lưu Thị Kim Thanh Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0914650582 Email: luuthikimthanh@hpu2.edu.vn
Hán Thị Hương Thuỷ Position: Giảng viên Unit: Khoa Vật lý Telephone: 0982509466 Email: hanthihuongthuy@hpu2.edu.vn
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second